Kluczowe elementy harmonogramowania decydujące o sukcesie firmy produkcyjnej

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Kluczowe elementy harmonogramowania decydujące o sukcesie firmy produkcyjnej

Czym jest harmonogramowanie produkcji?

Harmonogramowanie produkcji to klucz do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej i zostania liderem na rynku. W tym stwierdzeniu nie ma szczypty przesady. Na konkurencyjnym rynku wygrają bowiem tylko te firmy, które będą działały efektywniej, będą potrafiły zminimalizować marnotrawstwo w całym procesie produkcyjnym i tym samym zagwarantują największą wartość dodaną klientom końcowym.

Maksymalna wydajność

Niezależnie od tego czy zarządzasz wielką firmą zatrudniającą tysiące pracowników czy małym warsztatem z kilkoma osobami to z pewnością zależy ci na generowaniu jak największych zysków. Najprostszą drogą, aby to osiągnąć jest uzyskanie maksymalnej wydajności z posiadanych i wykorzystywanych aktualnie zasobów. Nie jest to sprawa prosta, ale jest to do zrobienia. Co więcej, jest to do osiągnięcia w zasięgu ręki i trzeba to zrobić, aby firma mogła się rozwijać i wskakiwać na coraz wyższy poziom działalności. Nie ma więc co zwlekać tylko jak najszybciej przyjść do proaktywnego działania, zoptymalizować procesy i zacząć w końcu realizować terminowo przyjęte zamówienia. To wszystko jest do zrobienia bez ponoszenia milionowych inwestycji, uruchamiania ekstra płatnych nadgodzin czy zatrudniania bez końca nowych pracowników, którzy wraz ze wzrostem firmy przynoszą coraz mniej korzyści.

Harmonogramowanie produkcji

Wszystko o czym powyżej wspomniałem jest możliwe do osiągnięcia dzięki harmonogramowaniu produkcji. Jest to takie działanie w obrębie firmy, które pozwala rozłożyć w czasie (w sposób jak najbardziej optymalny) wszystkie operacje niezbędne do wykonania przyjętych zleceń produkcyjnych.

Każda operacja produkcyjna wymaga zasobów

Bardzo ważne jest, aby mieć świadomość, że z każdą operacją wiążą się pewne zasoby, które są niezbędne do jej wykonania. Wraz więc z rozłożeniem w czasie operacji, tak naprawdę rozkłada się w czasie dostępność zasobów, bez których żadna operacja nie mogłaby zostać wykonana.

Dopiero znając szczegółowe dane dotyczące zasobów niezbędnych do realizacji zleceń produkcyjnych i ich dostępność w czasie, planista produkcji jest w stanie określić terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zleceń produkcyjnych w dwóch perspektywach- zagregowanym, czyli całościowym, a także pod kątem konkretnych operacji wykonywanych na konkretnej maszynie czy w konkretnym gnieździe roboczym.

Optymalizacja procesów biznesowych

Wszystkie działania związane z planowaniem i harmonogramowaniem produkcji zmierzają koniec końców do optymalizacji działania firmy. Głównym celem harmonogramowania jest bowiem bardziej efektywna realizacja procesów produkcyjnych, a nawet mówiąc w szerszym kontekście- procesów biznesowych. Pamiętać bowiem należy, że planowanie produkcji to nie odizolowana komórka wspierająca produkcję, ale dział mający niebagatelny wpływ na funkcjonowanie całej organizacji i który ma decydujący wpływ na osiągnięcie sukcesu bądź porażki na rynku.

Każde lepsze i bardziej efektywne wykorzystanie zasobów wpływa pozytywnie na działanie firmy. Obniża jej koszty funkcjonowania, podnosi rentowność sprzedaży i pozwala wypracować wyższy zysk.

Czy wiesz jak skutecznie wdrożyć planowanie produkcji?

Z pozoru jest to sprawa oczywista, ale wiele firm funkcjonujących na rynku nadal nieefektywnie realizuje swoje procesy, bagatelizując zbawienny wpływ planowania produkcji. Takie postepowanie wynika z wielu przyczyn. Główną jednak z nich jest brak fundamentalnej wiedzy jak skutecznie wdrożyć planowanie produkcji we własnej firmie.

Teoria ograniczeń

Harmonogramowanie to tak naprawdę walka z wszechobecnymi ograniczeniami. To nigdy nie kończąca się żonglerka ograniczonymi zasobami, mająca na celu ich efektywne wykorzystanie i realizację zleceń produkcyjnych w ściśle określonym terminie i po jak najniższym koszcie rzeczywistym. Dzięki znajomości ograniczeń jakie występują w procesach produkcyjnych, planista jest w stanie z dużą dokładnością oszacować termin realizacji danego zlecenia produkcyjnego. Jest to niezbędne, aby utrzymać pozytywną relację z klientem końcowym i dostarczyć mu wartość dodaną w postaci terminowej realizacji zamówień.

Kluczowe elementy harmonogramowania produkcji

W harmonogramowaniu produkcji ważnych jest kilka elementów, bez których nie można efektywnie sterować procesem produkcyjnym.

Główny Plan Produkcji

Pierwszym z nich jest plan produkcji o dużym stopniu ogólności. Jest to przede wszystkim pewien zarys do planowania bardziej szczegółowego. Na tym etapie należy określić jakie wyroby w danym horyzoncie czasowym firma ma wykonać. Mając to na uwadze i dostępne zasoby, planista jest w stanie oszacować realne terminy wykonania, a także podjąć działania, które pozwolą wykonać zlecenia w wymaganych przez klientów terminach. Planowanie produkcji to nie samo harmonogramowania jak myśli wielu menedżerów produkcji. Jest to proces dużo bardziej rozbudowany i złożony i wykracza daleko miedzy wąskie produkcyjne ramy. Planista produkcji powinien być umiejscowiony w centralnym punkcie firmy i mieć bezpośredni wpływ na strategię długoterminową firmy. Planista spina bowiem praktycznie wszystkie działy funkcjonalne w firmie i na bieżąco monitoruje postęp prac związanych z realizacja zleceń produkcyjnych.

Dogłębna znajomość procesów produkcyjnych

Jeżeli wspominamy o planowaniu to siłą rzeczy musimy dłużej zatrzymać się na procesach produkcyjnych. Planista musi je bardzo dobrze znać. Musi dysponować wiedzą z zakresu struktur materiałowych (BOM-ów) i marszrut wykonania.

Marszruta pokazuje kolejność i czas wykonania poszczególnych operacji w ramach danego zlecenia produkcyjnego. Dzięki temu planista zna zasoby czasowe niezbędne do wykonania danego zlecenia. Ma świadomość jakie maszyny i narzędzia są potrzebne, a także ile czasu potrzeba na przezbrojenie maszyn, oczekiwanie miedzy kolejnymi operacjami czy na transport półwyrobów między jednym a drugim gniazdem produkcyjnym.

BOM z kolei wskazuje na to z jakich materiałów wykonywany jest dany wyrób. Planista dzięki temu wie jakich materiałów potrzebuje, a także w jakiej ilości, aby wykonać dane zlecenie produkcyjne.

Jak więc widać zanim w ogóle można przejść do planowania czy harmonogramowania produkcji należy mieć szeroką wiedzę na temat procesów produkcyjnych stosowanych  firmie. Tego nie da pominąć. Bez tych elementarnych danych nie można efektywnie planować produkcji.

Raportowanie produkcji

Dokładając do tego chociażby wiedzę o etapie zaawansowania realizacji zleceń produkcyjnych, można mówić o efektywnym harmonogramowaniu, czyli rozłożeniu zamówień na poszczególne operacje w czasie, aby zmaksymalizować efekty wykorzystania zasobów przy osiągnięciu jak najwyższego poziomu terminowości.

Kontrola wykonania planu

Planowanie nie jest sztuką dla sztuki. Aby mogło przynieść spodziewane korzyści firmie musi mieć przełożenie w praktyce na wykonanie operacji zgodnie z przyjętym planem produkcji. Dlatego też niezbędna jest kontrola wykonania planu i analiza powstałych odchyleń. To prowadzi do nowych ciekawych wniosków i pozwala uczyć się i rozwijać. Prowadzi to koniec końców do tego, że powstają coraz lepsze plany produkcyjne, a firma nie popełnia w kółko tych samych błędów.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer

Planowanie produkcji a obsługa klienta i sprzedaż

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Planowanie produkcji a obsługa klienta i sprzedaż

Przygotowanie oferty

W przypadku sprzedaży pod indywidualne zamówienie klienta, to konkretny klient definiuje swoje wymagania względem wymagań produktu, który chce nabyć. Producent gromadząc te informacje dokonuje oceny możliwość wykonania, wyceny wyrobu gotowego i przygotowuje dla klienta konkretną ofertę. Tworzony produkt jest dostosowany do potrzeb klienta. Często tego typu działanie obarczone jest czasochłonnością i wymaga od firmy nieszablonowego podejścia do tworzenia procesów produkcyjnych.

Aby usprawnić cały proces tworzy się więc konfiguratory produktów. Są one pomocne pod wieloma względami. Klient odpowiada na serię pytań, których wynikiem jest precyzyjne określenie wymagań w stosunku do zamawianego produktu. Konfigurator pozwala również określić ramy w stosunku do tego jaki produkt w ogóle jest możliwy do wykonania w ramach działalności danej firmy. Co więcej, klient jest w stanie w czasie rzeczywistym otrzymać wycenę wyrobu gotowego. To wszystko przyspiesza czas przygotowania oferty.

Informacje w czasie rzeczywistym

Konkurencja nie śpi. Jeśli chcesz osiągnąć sukces na rynku musisz być lepszy od konkurencji. Biznes działa w bardzo dynamicznym środowisku i każdy poślizg w realizacji procesów produkcyjnych może mieć poważne negatywne konsekwencje. Klienci są przyzwyczajeni do szybkiej dostawy wysokiej jakości wyrobów i usług. Musisz za tym trendem nadążać. W innym przypadku przegrasz na tak wysoce konkurencyjnym rynku.

W planowaniu produkcji istotne jest opieranie się na rzetelnych, wiarygodnych i aktualnych informacjach. Dysponowanie danymi w czasie rzeczywistym to konieczność, aby móc sprawne planować produkcję, reagować na nieprzewidziane zdarzenia i zarządzać całym procesem produkcyjnym. Informacje dotyczące realizacji procesów produkcyjnych muszą być dostarczane z hal produkcyjnych w czasie rzeczywistym do odpowiednich komórek decyzyjnych w firmie. Planista produkcji w każdym momencie zmiany roboczej musi być świadomy na jakim etapie realizacji procesu produkcyjnego jest dane zlecenie produkcyjne, jakie pojawiły się problemy i jak wpływają one na ostateczny termin realizacji zlecenia produkcyjnego. Dzięki dysponowaniu tego typu informacjami jest on w stanie szybko zareagować i zminimalizować negatywny wpływ pewnych zdarzeń, które odbiegają od przyjętych normatywów.

Ciągły rozwój

Analizując dane historyczne, kłopoty, które pojawiły się na produkcji, podjęte działania i ocena tych działań powodują, że organizacja stale się uczy i rozwija. Bez odpowiedniego systemu raportowania tego typu działanie byłoby niemożliwe, a firma stale popełniałaby wciąż te same błędy. Kręciłaby się w kółko bez żadnego impulsu do rozwoju.

Kluczem w planowaniu jest dostępność do odpowiednich informacji. To podstawa do tworzenia optymalnych planów i harmonogramów produkcji. Bez wiarygodnych i aktualnych danych tworzone harmonogramy odbiegają znacząco od idealnych i nie ma tutaj mowy o jakiejkolwiek optymalizacji. A to właśnie w planowaniu produkcji tkwi największy potencjał do usprawniania procesów produkcyjnych, redukcji zbędnych kosztów i marnotrawstwa oraz do wzrostu wartości dla klientów końcowych. 

Wnioski

Nie ma wątpliwości, że planowanie produkcji jest procesem czasochłonnym i bardzo trudnym w realizacji. Przed planistami stoi szereg wymagań, które muszą spełnić, aby skutecznie planować i organizować proces produkcyjny. Harmonogramowanie produkcji w większości przypadkach decyduje o sukcesie bądź porażce na rynku. Dlatego też niezależnie od wszystkich trudności i poziomu skomplikowania tego procesu nie można go zaniedbywać.

Jest to bowiem kluczowy proces każdej firmy walczącej o wysoką pozycję konkurencyjną bądź chcącą taką pozycję utrzymać. Należy pamiętać, że odpowiednie planowanie produkcji może przynieść firmie wiele korzyści i wyróżnić się na rynku w oczach potencjalnych klientów. Dodatkową zaletą jest również optymalizowanie kosztów produkcji i zwiększenie marży sprzedaży oferowanych na rynku produktów.

Planowanie produkcji warto więc rozpatrywać nie z powodu problemów jakie one generuje, ale przede wszystkim szans na wygranie brutalnej walki rynkowej. Aby to jednak mogło mieć miejsce, planiści produkcji muszą być wyposażeni w odpowiednie narzędzia informatyczne, które ułatwią im pracę i wydobędą z nich maksymalny potencjał w sferze planowania, harmonogramowania i optymalizacji produkcji.

Planowanie produkcji to już nie jest coś co daje dużą przewagę. To jest konieczność w przypadku konkurencyjnych i dynamicznie zmieniających się rynków. Dlatego każda firma produkcyjna musi dążyć do jak najbardziej optymalnego prowadzenia tego kluczowego procesu. Bez odpowiedniego systemu do planowania produkcji nie jest jednak to możliwe.

Podejmij decyzję już teraz czy chcesz być liderem na rynku czy ledwo wiązać koniec z końcem?

 

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer

Na czym powinni skupiać swoją uwagę planiści produkcji?

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Na czym powinni skupiać swoją uwagę planiści produkcji?

Kluczowe obszary planowania produkcji

Planiści produkcyjni skupiają się na kilku zasadniczych obszarach funkcjonowania firmy.

Tymi obszarami są:

 • sprzedaż,
 • technologia produkcji,
 • materiały,
 • dostępność.

Przyjrzyjmy się pokrótce każdemu z tych obszarów, aby zobaczyć jaki wpływ mają one na ogólny proces planowania produkcji. 

Podstawowe typy produkcji

W przypadku sprzedaży należy zwrócić na uwagę na typ produkcji. Typów produkcji jest wiele o czym już pisałem w jednym z wcześniejszych moim postów. Istnieją jednak 3 zasadnicze i podstawowe typy produkcji:

 • MTO- produkcja pod zamówienie,
 • MTS- produkcja na magazyn,
 • połączenie MTO i MTS.

Pierwszy z nich, czyli produkcja pod zamówienie charakteryzuje się dużą zmiennością. Praktycznie każde zlecenie to nowe wyzwanie dla firmy produkcyjnej. Dlatego też, takie firmy muszą być bardzo elastyczne i dynamiczne. Dzięki temu będą potrafiły bardzo szybko dostosować się do specyficznych wymagań klienta.

Produkcja na magazyn to domena firm nastawionych na masową produkcję. Wpływa to oczywiście na niskie koszty jednostkowe. Firmy stosujące ten typ produkcji dbają o wysoką efektywność i powtarzalność procesów produkcyjnych. Co więcej, firmy tego typu muszą zawsze zamrażać dużo więcej kapitału w surowcach i wyrobach gotowych przechowywanych na magazynach.

Ostatnim typem produkcji jest tzw. typ mieszany, który ma cechy zarówno produkcji na zamówienie jak i na magazyn. Organizacje starają się wyeliminować wszystkie wady i wyciągnąć wszystkie zalety obu tych systemów produkcji.

Technologia produkcji

Kolejnym obszarem istotnym z punktu widzenia panowania produkcji jest technologia produkcji, a w szczególności marszruta technologiczna.

Marszruta technologiczna to opis działań, które muszą zostać wykonane w odpowiedniej kolejności, aby można było zrealizować dane zlecenie produkcyjne. Z punktu widzenia planisty produkcji najważniejszym elementem marszruty technologicznej są określone czasy wykonania poszczególnych operacji bo to właśnie na nich planista opiera tworząc harmonogram produkcji.

Materiały i surowce

Kolejnym istotnym obszarem są surowce i materiały. Każde zamówienie zanim zostanie przyjęte do produkcji musi zostać opisane nie tylko konkretnym procesem produkcyjnym, ale również zestawem surowców i materiałów, z których zostanie wykonane. Jest to tzw. BOM, czyli Bill of Materials.

Mówiąc prościej jest to cała struktura materiałowa z podziałem na poszczególne półwyroby, z określoną ilością niezbędną do wyprodukowania sztuki wyrobu danego typu. Dzięki temu planista wie z czego produkowany jest dany wyrób czy półwyrób i jest w stanie odpowiednio zaplanować produkcję, mając na uwadze dostępność surowców czy półproduktów na magazynie, a także planowane terminy dostaw surowców i komponentów do produkcji.

Dostępność zasobów

Ostatnią sferą jest dostępność zasobów w postaci czasu maszyn i kapitału ludzkiego. Odbywa się to najczęściej za pomocą mniej lub bardziej zaawansowanych kalendarzy prac maszyn i ludzi, a także listy operacji wraz z określonymi czasami ich realizacji.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer

CRP, czyli plan zapotrzebowania na zasoby – część 3

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

CRP, czyli plan zapotrzebowania na zasoby – część 3

Określ wymaganą zdolność produkcyjną w konkretnym okienku czasowym

Wymagana zdolność produkcyjna nie jest zawieszona w próżni. Musi być umiejscowiona w danym okienku czasowym. Jest to niezmiernie ważne, ponieważ przy określaniu zdolności produkcyjnej musimy określić ilość czasu człowieka czy danej maszyny, a także kiedy ten czas będzie potrzebny. Na tym właśnie polega planowanie produkcji, czyli rozłożenie zapotrzebowanie na zdolność produkcyjną w ściśle określonym czasie w przyszłości.

Aby obliczyć potrzebny czas musimy wziąć dane o wielkości przyjętych zamówień do produkcji i dane o marszrutach technologicznych wskazujących na normatywny czas wykonania poszczególnych operacji w ramach danego zlecenia produkcyjnego.

Iloczyn wielkość danej partii produkcyjnej i czasu wykonania poszczególnych operacji wskaże na ilość potrzebnego czasu do wykonania danej operacji w danym gnieździe czy na danej maszynie produkcyjnej. Oczywiście czas wykonania to nie tylko czas jednostkowy, ale również czas przygotowawczo- zakończeniowy, który ujmuje również czas potrzebny na przezbrojenie danej maszyny. Co więcej powinno się tutaj również uwzględnić czas oczekiwania oraz czas potrzebny na transport półwyrobów między poszczególnymi gniazdami produkcyjnymi.

Podstawowe metody planowania produkcji

Co i kiedy będzie realizowane w firmie produkcyjnej zależy od dwóch czynników: rodzaju planowania i sposobu w jaki zostaną obciążone zasoby.

Zasadniczo wyróżniamy dwie podstawowe metody planowania produkcji: do przodu i do tyłu. Jeżeli chodzi o planowanie do przodu to planowanie zaczyna się od dnia dzisiejszego zaczynając od pierwszej operacji i przechodząc do kolejnych aż po zaplanowanie wszystkich operacji danego zlecenia produkcyjnego. Innymi słowy mówiąc termin zakończenia danej operacji jest jednocześnie najwcześniejszym terminem rozpoczęcia operacji kolejnej w ramach danego zlecenia produkcyjnego.

W przypadku planowania wstecz wychodzimy od docelowego terminu realizacji zlecenia. Zaczynamy wtedy planowanie od ostatniej operacji i przechodzimy do wcześniejszych aż do zaplanowania wszystkich operacji. W tym przypadku data rozpoczęcie operacji jest najpóźniejszą możliwą datą zakończenia operacji poprzedzającej.

Zasoby obciążać możemy z uwzględnieniem obciążenia, a także bez uwzględniania obciążania. Pierwsza z tych metod, czyli z uwzględnieniem obciążenia zakłada, że operacje planowane są na danym stanowisku roboczym aż po osiągnięcie maksymalnej zdolności produkcyjnej. W przypadku jej przekroczenia szukany jest dzień, w którym zdolność produkcyjna jest dostępna. Zdolność produkcyjna szukana jest w dniach następnych lub poprzednich, zależnie od przyjętej metody planowania (planowanie w przód czy w tył). Aby wiadomo było, które zlecenia w pierwszej kolejności mają być realizowane przez dane stanowisko robocze nadaje się priorytety wykonania poszczególnym zleceniom. Dopiero po nadaniu odpowiednich priorytetów wykonania można planować produkcję z uwzględnieniem obciążenia.

Druga z tych metod, czyli bez uwzględniania obciążania oznacza, że planowanie produkcji odbywa się tak, jakby nie istniały żadne ograniczenia, a zdolność produkcyjna firmy jest nieskończenie wielka.

Wybór odpowiedniej metody planowania jest sprawą mocno indywidualną i zależy od potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Jeżeli przykładowo firma ma moce produkcyjne większe od aktualnych potrzeb to bardziej sensowniejsze jest planowanie w przód. Dzięki temu firma będzie na bieżąco dążyła do maksymalnego obciążenia maszyn produkcyjnych czekając na kolejne spływające na produkcję zamówienia. Firma nie będzie wstrzymywała tempa produkcji, wstrzymywała maszyn, podczas gdy nadal są niezrealizowane zamówienia. Jest to również bardzo przydatna technika planowania produkcji w firmach, gdzie zamówienia spływają nierównomiernie i nigdy nie wiadomo jakie zamówienia zostaną przyjęte na produkcję następnego dnia.

W przypadku bezmyślnego stosowania obciążania bez ograniczeń bardzo łatwo dojść do sytuacji, gdy maszyny będą pracowały na 100% swoich możliwościach produkcyjnych, ale firma nie będzie dotrzymywała obiecanych terminów realizacji zleceń.

Co więc wybrać?

Wybór odpowiedniej metody jest więc sprawą kluczową i mocno indywidualną. Każda firma znając specyfikę własnej działalności jest w stanie zbudować odpowiedni system do planowania produkcji. Odpowiedni system do planowania produkcji pozwala w łatwy sposób poznać obszary, gdzie występują największe problemy z przeciążonymi zasobami. Pozwala również zidentyfikować miejsca, gdzie zasoby są zbyt słabo obciążone.

To wszystko powoduje, że planista dysponuje odpowiednim narzędziem, aby móc zbilansować zdolności produkcyjne z jednoczesnym dotrzymaniem terminów realizacji zleceń produkcyjnych.

Czy potrzebuję CRP?

Analiza CRP pozornie wydaje się zbędnym narzędziem. W praktyce jednak podnosi jakość generowanych planów i harmonogramów produkcji. Dzięki niej planista jest w stanie zobaczyć czy firma dysponuje odpowiednimi zasobami, aby zrealizować przyjęte zlecenia w wymaganym przez klienta terminie. Analiza CRP jest wstępem do podjęcia niezwłocznych decyzji, które umożliwia zaspokojenie potrzeb klientów. Planista dzięki analizie CRP jest w stanie dociążyć odpowiednie zasoby, a inne odciążyć, aby w 100% wykorzystać potencjał, którym firma dysponuje.

To jest kluczowa kwestia bo analiza CRP pozwala optymalizować proces produkcyjny i w jak największym stopniu wykorzystywać dysponowane zasoby, co prowadzi do osiągania przewagi koszowej na rynku. Z drugiej jednak strony jest jeszcze ważniejsza kwestia. Jest nią klient, który kupuje od ciebie wyroby i usługi. Dzięki analizę CRP otrzymuje on pełnowartościowy produkt w oczekiwanej przez niego cenie, miejscu i co najważniejsze- czasie. Analiza CRP jest więc narzędziem, które pomaga poprawić terminowość realizacji zleceń produkcyjnych. Dzisiaj jest to niezmiernie ważne mając na uwadze wysoką konkurencję i dynamicznie zmieniające się rynki. Terminowość jest dziś jednym z najważniejszych elementów osiągania trwałej przewagi konkurencyjnej i wpływa na postrzeganie firmy przez klientów końcowych.

Analiza CRP jest narzędziem, które wykorzystywane jest w krótkim i średnim horyzoncie czasowym. Jest to więc metoda, która łatwo i szybko można wdrożyć bez ponoszenia ogromnych kosztów inwestycyjnych. Bardzo szybko można osiągnąć oczekiwane korzyści i poprawić w znaczący sposób planowanie produkcji i terminowość realizacji zleceń produkcyjnych.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer

CRP, czyli plan zapotrzebowania na zasoby. Czy naprawdę tego potrzebuję? – część 1

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

CRP, czyli plan zapotrzebowania na zasoby. Czy naprawdę tego potrzebuję?

Planowanie zdolności produkcyjnych

W wielu firmach panuje przekonanie, że planista produkcji ma za zadanie optymalnie wykorzystać zasoby, którymi dysponuje firma, realizując przyjęte zlecenia produkcyjne. Jest to bardzo ograniczające przekonanie. Rola planisty jest bowiem dużo bardziej rozbudowana i złożona. Nie można bowiem traktować aktualnego stanu rzeczy jako coś narzuconego z góry i niezmiennego. Planista musi więc mieć to na uwadze i mieć świadomość, że jest on odpowiedzialny nie tylko za efektywność realizowania procesu produkcyjnego, ale również za planowanie zdolności produkcyjnych.

Nie jest możliwe efektywne planowanie produkcji bez planowania zdolności produkcyjnych. Planowanie zdolności produkcyjnych jest ściśle związane z samym procesem planowania produkcji. Nie można jej pomijać na żadnym etapie realizacji procesu planowania. W firmach, w których nie planuje się zdolności produkcyjnej dochodzi do dwóch negatywnych konsekwencji. Zaliczają się do nich nieterminowa realizacji zleceń produkcyjnych bądź też nieefektywne wykorzystanie zasobów produkcyjnych.

Planowanie zdolności produkcyjnych składa się z planów o różnym poziomie szczegółowości i różnym horyzoncie czasowym. Jest ono również ściśle powiązane z planowaniem priorytetów. Określone bowiem priorytety zleceń produkcyjnych są na bieżąco analizowane pod kątem zdolności produkcyjnych organizacji.

Czy plan jest w ogóle możliwy do wykonania?

CRP (Capacity Requirement Planning) to narzędzie, które pozwala odpowiedzieć na pytanie: czy priorytety wynikające z MPS są możliwe do osiągnięcia?

Innymi słowy mówiąc, CRP odpowiada na pytanie: czy plan jest w ogóle możliwy do wykonania czy też planista pływa w obłokach i liczy na cud?

Jakie zasoby posiadasz, a jakich potrzebujesz?

Na tym etapie analizowane są dwie zasadnicze kwestie.

Jakimi zasobami firma dysponuje i jakie zasoby są niezbędne, aby zrealizować proces produkcyjny wszystkich przyjętych na produkcję zleceń?

Taka analiza odbywa się z podziałem na przyjęte przez firmę planistyczne horyzonty czasowe.

Bilansowanie zasobów

Dzięki CRP planista ma możliwość bilansowania zasobów. Jest to możliwe dzięki identyfikacji zasobów, które są nadmiarze i niedoborze w danym okresie w firmie produkcyjnej. Pozwala to planiście podjąć odpowiednie decyzje operacyjne, które podniosą efektywność działania firmy i pozwolą zrealizować zamówienia w terminie, co odbije się na wygenerowanym przez organizację zysku.

Zasadniczo decyzje w tej sferze dzielą się na dwie grupy:

 • decyzje dotyczące zmiany stanu posiadanych zasobów,
 • decyzje związane z modyfikacją zapotrzebowanie na zasoby danego typu.

Podejmując decyzje związane ze zmianą stanu posiadanych zasobów planista produkcji może m.in.:

 • uruchomić bądź zmniejszyć liczbę zmian funkcjonujących w organizacji,
 • uruchomić nadgodziny, aby zwiększyć ilość roboczogodzin pracowników,
 • zlecić wykonanie danych operacji na zewnątrz w ramach outsourcingu,
 • zmienić technologię wykonania danego produktu (w porozumieniu z działem technologicznym, o ile jest to możliwe), aby zmniejszyć obciążenie danej grupy zasobów,
 • przesunąć pracowników do wąskich gardeł, aby udrożnić proces produkcyjny i przyspieszyć realizację zleceń produkcyjnych.

Z drugiej jednak strony można spróbować zmienić zapotrzebowanie na zasoby danego typu w danym okresie czasu. Jest to możliwe m.in. poprzez zmianę terminów realizacji zlecenia, podział zlecenia na mniejsze partie produkcyjne czy zakup produkowanych wyrobów czy półwyrobów na rynku.

Miejsce CRP w systemie planowania produkcji

CRP jest czymś pomiędzy Głównym Planem Produkcji a szczegółowym harmonogramowaniem. W CRP dane są analizowane na większym poziomie szczegółowości niż MPS i są bardziej ogólne niż w harmonogramowaniu szczegółowym. W tych trzech narzędziach różny jest również horyzont planistyczny jaki jest brany pod uwagę. Najdłuższy horyzont planistyczny jest uwzględniany w Głównym Planie Produkcji. Najkrótszy z kolei w szczegółowym harmonogramowaniu.

To powoduje, że nie każda firma będzie zainteresowana używaniem CRP. Być może jej specyfika działalności spowoduje, że planowanie produkcji będzie opierała w dużej mierze na Głównym Planie Produkcji. Każde bowiem narzędzie wspomagające planowanie musi zostać indywidualnie dobrane przez daną firmę i do niej dopasowane.

Jakich informacji potrzebuje CRP do skutecznego działania?

CRP tak jak każde inne narzędzie planistyczne musi zostać zasilone w odpowiednie dane. Im lepsze jakościowo dane pojawią się na wejściu do systemu CRP, tym lepsze jakościowo dane zostaną wygenerowane na jej wyjściu.

Narzędzie CRP musi być zasilone między innymi danymi o:

 • kalendarzu pracy maszyn,
 • bieżących zleceniach przyjętych na produkcję,
 • zaawansowaniu prac poszczególnych zleceń produkcyjnych,
 • technologii wykonania zleceń produkcyjnych (marszruty).

Więcej o CRP już w kolejnym artykule.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer

Planowanie obsady na produkcji – część 2

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Planowanie obsady na produkcji - część 2

Jak można sobie poradzić z problemem planowania obsady na produkcji?

Narzędzia do planowania obsady

Firmy mają do dyspozycji zarówno proste jak i zaawansowane narzędzia do planowania obsady.

Arkusze kalkulacyjne

Najprostszymi narzędziami, które wspomagają zarzadzanie pracownikami produkcyjnymi są chociażby proste arkusze czy zestawienia prezentujące:

 • zapotrzebowanie na pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach,
 • plany urlopowe tworzone z dużym wyprzedzeniem, aby móc w porę łatać dziury po nieobecnych pracownikach.

Plany pracy

Kolejnym bardzo ważnym narzędziem są plany pracy, a także matryce kompetencji na poszczególnych stanowiskach pracy. Dzięki temu firma jest w stanie określić, który z pracowników może ewentualnie zastąpić innego z pracowników i wypełnić lukę spowodowaną jego nieobecnością. Jest to także narzędzie, które pomoże podjąć decyzję przy zatrudnianiu kolejnych pracowników produkcyjnych.

Rozliczanie i ewidencja czasu pracy

Bardzo ważna jest również kwestia ewidencji i rozliczania czasu pracy.

Aplikacje

Jeżeli zaś chodzi o bardziej zaawansowane narzędzie to kierownicy produkcyjni mogą wspomagać się systemami informatycznymi, które pozwalają na automatyzację procesu planowania pracy. Takie systemy pobierają niezbędne dane o czasie pracy, co zaoszczędza wiele pracy menedżerom produkcji. Zaawansowane systemy informatyczne są tak zaprojektowane, aby w procesie planowania produkcji wyłapywać wszystkie ograniczenia, które mogą spowodować niezrealizowanie planów produkcyjnych. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko błędu ludzkiego spowodowanego przez planistę produkcji, który na pierwszy rzut oka mógł nie wychwycić owych ograniczeń.

Ręczne tworzenie grafików pracy czy systemy informatyczne?

Oczywiście można ręcznie przygotowywać grafiki pracy, ale jest to praca bardzo czasochłonna i wymaga dużych umiejętności analitycznych. Menedżer czy planista produkcji musi bowiem uwzględnić wiele zmiennych i ograniczeń, które wpływają na ustalenie obsady pracy na kolejne dni czy tygodnie. Co chwile pojawiają się sytuacje losowe, które wymagają modyfikacji przyjętej już obsady i praca zaczyna się od nowa. Należy pamiętać, że przy planowaniu obsady stanowisk ważne jest, aby uwzględniać potrzeby wynikające z przyjętych zleceń produkcyjnych, absencje pracowników związane z urlopami czy zwolnieniami lekarskimi, wymagane kompetencje na stanowiskach pracy, a także ilość zmian czy przepisy prawa pracy.

Wyspecjalizowane aplikacje wyposażone w odpowiednią inteligencję pozwalają pobierać niezbędne dane i automatyzować proces tworzenia grafików pracy. Dodatkową zaletą takich programów jest również bardzo szybkie tworzenie scenariuszy, które pozwalają wybrać najbardziej optymalny grafik ze względu na realizację procesów produkcyjnych.

Takie scenariusze można tworzyć w oparciu o wybrane kryterium, które jest priorytetowe dla danej firmy w danym momencie. Może to być np. takie zaplanowanie obsady, aby zminimalizować koszty pracy danego pracownika czy równomiernie rozłożyć godziny pracy w okresie rozliczeniowym. Dobry program pozwala ustalać grafiki pracy uwzględniające wiele kryteriów i będzie dążył do optymalizacji grafików pracy.

Mniej oczywiste parametry, które warto wziąć pod uwagę przy tworzeniu grafików pracy

Warto również brać pod uwagę inne, ludzkie parametry, które są istotne przy tworzeniu grafików pracy, takie jak chociażby wspólny transport pracowników do zakładu pracy. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy część pracowników mieszka z dala od miejsca pracy.

Jeżeli w firmie pracują zarówno pracownicy zatrudnieni na umowę o prace jak i pracownicy wynajmowani z agencji to w pierwszej kolejności ustalana jest obsada złożona z własnych pracowników, a dopiero później braki są uzupełniane pracownikami wynajmowanymi z agencji pośrednictwa pracy.

Obsada produkcji a generowane koszty

Tworzenie obsady jest kluczowe z punktu widzenia ponoszonych kosztów przez organizację.

Co więcej, odpowiedni grafik pozwoli na zminimalizowanie tarć między pracownikami i spowoduje lepszą współpracę w ramach całego zespołu pracowniczego. Należy więc tak budować grafiki i tak wyznaczać obsadę, aby w jak najbardziej optymalny sposób realizować procesy biznesowe z jednoczesnym uwzględnieniem wielu kryteriów i ograniczeń.

Korzystaj z narzędzi informatycznych

W całym tym procesie pomagają zaawansowane narzędzia informatyczne. Pilnują one chociażby, aby plan urlopów był tak sporządzany, aby w żadnym momencie nie brakowało kluczowych pracowników produkcyjnych. Podstawą, aby firma mogła przez cały rok efektywnie funkcjonować jest to, aby zawsze kluczowe stanowiska pracy były zawsze odpowiednio obsadzone. Odpowiednie programy pilnują również, aby z odpowiednim wyprzedzeniem menedżerowie produkcji pamiętali o konieczności zwiększenia zatrudnienia w okresach urlopowych i odpowiednio wczesnym przeszkoleniu nowych pracowników, aby zachować ciągłość produkcji.

Odpowiednie oprogramowanie jest wyposażone w możliwość importu danych z innych systemów zarządzania pracownikami jak chociażby z systemu RCP (Rejestracji Czasu Pracy), co pozwala nie tylko na tworzenie grafików, ale na zarządzanie kapitałem ludzkim w firmie. Tego typu software pozwala również precyzyjnie określić, ile w danym miesiącu należy wygospodarować nadgodzin, aby sprostać oczekiwanym terminom realizacji zleceń produkcyjnych.

Zarządzanie zasobami ludzkimi to klucz do uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej

Patrząc na dzisiejsze realia rynkowe można bezapelacyjnie stwierdzić, że odpowiednie zarządzanie pracownikami jest kluczowe dla funkcjonowania firm, szczególnie firm produkcyjnych. Coraz trudniej o pozyskanie dobrego pracownika i coraz trudniej zatrzymać w firmie dobrego pracownika. Planowanie obsady i tworzenie grafików to tylko jeden, bardzo mały wycinek zarządzania zasobami ludzkimi. Mały, ale on sam ma już bardzo duży wpływ na efektywność prowadzenia procesów biznesowych, wysokość ponoszonych kosztów i uzyskiwanych efektów.

Bardzo ważne, aby tworzone grafiki zwiększały komfort pracy pracowników. Dlatego też należy robić to z głową i zachowaniem zasad współżycia społecznego w organizacji. Grafiki muszą być po prostu ludzkie by nie powodowały napięć i niezadowolenia wśród załogi.

Planując produkcję należy mieć na uwadze wiele czynników, które ograniczają możliwości produkcyjne firmy w danym momencie. Są to procesy wytwórcze, zaopatrzenie, zarządzanie maszynami i ich przezbrojenia. Bardzo mało firm uświadamia sobie jednak, że kluczową kwestią każdej firmy są jej pracownicy bo to oni koniec końców wykonują podstawowe prace i decydują o sukcesie bądź porażce każdej firmy (nie tylko produkcyjnej).

Coraz częściej spotykam się z sytuacją braków osób o odpowiednich kwalifikacjach w firmach produkcyjnych, co od razu widać w efektywności prowadzenia procesów produkcyjnych i w jakości wytwarzanych wyrobach i usługach. Należy więc przyjrzeć się temu tematowi nieco bardziej dokładnie, aby móc skutecznie planować produkcję.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer

Planowanie obsady na produkcji – część 1

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Planowanie obsady na produkcji - część I

Ważnym zadaniem planisty produkcji jest planowanie obsady produkcyjnej. Jest to nieodłączny element planowania produkcji. Plan produkcji nie może być efektywnie realizowany bez odpowiedniej liczby pracowników produkcyjnych. Ich zbyt mała lub zbyt duża ilość może prowadzić do poważnych kłopotów firmy produkcyjnej. Pracownicy produkcyjni są jednym z ograniczeń możliwości produkcyjnych organizacji. Firma powinna odpowiednio planować obsadę produkcyjną zarówno w perspektywie krótkoterminowej- operacyjnej, jak i długoterminowej- strategicznej z uwzględnieniem rocznych planów sprzedaży.

Jak skutecznie planować obsadę na produkcji?

Planowanie produkcji zawsze zaczyna się od planowania długoterminowego, o dużym stopniu ogólności i kolejno dąży się do planowania coraz bardziej szczegółowego, czyli planowania krótkoterminowego. Wychodzi się zatem najczęściej od prognoz popytu i planu sprzedaży, który to uwzględnia zapotrzebowanie rynku na produkty oferowane przez daną firmę produkcyjną. To jest podstawa do przygotowania długoterminowego planu produkcji. Długoterminowy plan produkcji wraz z określonymi marszrutami wykonania pozwala na określenie wielkości obsady produkcyjnej niezbędnej do sprostania wyzwaniom stawianym przez plan sprzedaży. Firma musi dysponować odpowiednim kapitałem ludzkim, aby zrealizować wszystkie przyjęte zlecenia produkcyjne w określonym czasie.

Jakimi zasobami dysponujesz?

Proces planowania produkcji odpowiada na kilka kluczowych pytań jakie musi sobie postawić każda firma produkcyjna. Są to pytania związane z dostępnością odpowiedniej ilości zasobów w postaci maszyn, surowców podstawowych i pomocniczych, a także kapitału ludzkiego. Każdy planista produkcji musi odpowiedzieć sobie na pytanie: czy firma ma odpowiednie zasoby, aby zrealizować plan produkcji w wymaganym czasie?

Mając do dyspozycji dane dotyczące planów sprzedaży na poszczególne wyroby, planista produkcji dysponuje odpowiednimi informacjami jakich zasobów będzie potrzebował, aby skutecznie zaplanować produkcję i zrealizować ją w wymaganym przez klientów terminach.

Teoria ograniczeń

Planowanie obsady musi uwzględniać wiele ograniczeń. Należy mieć tutaj na uwadze pewne ograniczenia prawne związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Bardzo istotne są również kompetencje kapitału ludzkiego, ich aktualne odbyte szkolenia czy posiadane uprawnienia do wykonywania pewnych operacji produkcyjnych. Niemniej istotne są również kompetencje miękkie, a także indywidualne cechy pracowników produkcyjnych.

Planowanie obsady na poziomie operacyjnym nieco komplikuje fakt konieczności rotacji pracownikami związanej z urlopami, zwolnieniami lekarskimi czy koniecznością zastępstw i oddelegowania do innych zajęć w danym dniu roboczym.

Naprzeciw tym niedogodnościom wchodzą wyspecjalizowane programy do planowania produkcji. W tego typu systemach zasoby ludzkie traktowane są tak jak każdy inny zasób (surowce, maszyny) i podlegają ocenie dostępności na każdym etapie realizacji procesu produkcyjnego.

Planowanie obsady dzięki kalendarzom pracy

W przypadku maszyn i surowców jest to jednak dużo prostsze w realizacji. Jeżeli chodzi o surowce to dysponujemy danymi dotyczącymi stanów magazynowych i terminów realizacji kolejnych dostaw. Z kolei w przypadku maszyn, opieramy się na kalendarzu czasu pracy, a także terminach planowanych remontów i przeglądów maszyn, które powodują w danym czasie spadek możliwości produkcyjnej firmy.

Oczywiście tak jak wszędzie mogą zdarzyć się sytuacje losowe w postaci niewywiązania się z terminów dostaw czy też nieoczekiwanych awarii maszyn. Z drugiej jednak strony można sobie z tymi zdarzeniami losowymi w bardzo prosty sposób poradzić.

Dużo większym problemem jest planowanie obsady ludzkiej. Aby skutecznie planować produkcję należy prowadzić bardzo rzetelny kalendarzu czasu pracy. Nie jest to sprawa łatwa ze względu na chociażby absencje pracowników. Dużo szybciej można zareagować na awarię maszyny czy opóźnioną dostawę surowca niż na nieobecność pracownika ze względu chociażby na zwolnienie lekarskie.

Excel ratunkiem w planowaniu obsady?

Częstą praktyką w małych i średnich firmach jest ręczne planowanie w prostych arkuszach kalkulacyjnych w Excelu, gdzie zasoby ludzkie nie są w ogóle rozpatrywane jako ograniczenie możliwości produkcyjnych i są najczęściej pomijane. Kierownicy czy planiści produkcji skupiają się tylko i wyłącznie na dostępności surowców i obłożeniu poszczególnych maszyn czy gniazd produkcyjnych. Jest to jednak bardzo poważny błąd bo w procesie produkcyjnym to człowiek jest najsilniejszym bądź najsłabszym ogniwem i to najczęściej on decyduje o sprawności realizowania procesów produkcyjnych. To właśnie od niego w dużej mierze zależy sukces jakim jest realizacja zlecenia produkcyjnego w wymaganym przez klienta czasie i jakości.

W krótkim okresie bardzo trudno łatać braki kadrowe wśród pracowników produkcyjnych. Problem jest tym większy im większych kompetencji i umiejętności wymaga osoba na danym stanowisku produkcyjnym.

Kolejnym utrudnieniem jest praca w bardziej skomplikowanych systemach pracy niż standardowy system zmianowy. Wtedy korzystanie z samego tylko prostego arkusza kalkulacyjnego nastręcza wiele trudności brygadzistom, aby w odpowiedni sposób zarządzać czasem pracy pracowników produkcyjnych.

Kontynuacja planowania obsady na produkcji już w kolejnym artykule.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer

Czy jesteś zadowolony z wdrożenia APS?

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Czy jesteś zadowolony z wdrożenia APS?

APS to zaawansowane systemy do planowania produkcji.

Czy są jednym panaceum na całe zło?

Czy po ich zakupie wszystkie firmy są zadowolone ze zrobienia kolejnego dużego kroku w zwiększeniu skuteczności planowania produkcji?

Czy APS to konieczność czy zaledwie modne rozwiązanie, które w bardzo małym stopniu jest wykorzystywane przez firmy?

Czy sam APS rozwiąże wszystkie twoje problemy w zarządzaniu produkcją?

Czy APS to konieczność?

Okazuje się, że rzeczywistość nie jest jednak aż tak kolorowa. Oczywiście systemy klasy APS powstały jako rozwiązanie problemów z niedomaganiem systemów klasy ERP w zakresie planowania produkcji czy zarządzani łańcuchami dostaw. Wydaje się więc, że systemy klasy APS to konieczność, mając na uwadze coraz bardziej złożone systemy produkcyjne i coraz bardziej skomplikowane powiązania firm w ramach łańcuchów dostaw.

Nie ulega wątpliwości, że systemy klasy ERP wraz z systemami MRP to za mało, aby skutecznie planować produkcję. W standardowych rozwiązaniach oferowanych na rynku, żadna firma nie oferuje skutecznego rozwiązania wspomagającego planowanie produkcji. Dlatego tak wiele firm w planowaniu produkcji wspomaga się zewnętrznymi aplikacjami jak chociażby bardzo dobre aplikacje pisane pod MS Excel w języku VBA. Firmy nie mające odpowiednich zasobów i kompetencji muszą wspomagać się topornymi arkuszami kalkulacyjnymi, w których godzinami pracownicy zapełniają je danymi, aby planista mógł skupić się na ułożeniu jako takiego harmonogramu produkcji.

Dlatego też firmy, które dysponują odpowiednimi zasobami kierują swoją uwagę w stronę systemów APS. Muszą mieć odpowiednie zasoby, ponieważ odpowiednie wdrożenie systemu APS nie jest sprawą prostą i tanią, a dodatkowo wymaga poświęceniu temu należytej uwagi.

Kilka faktów

Czy jednak wdrożenie systemu APS rozwiązuje problem harmonogramowania produkcji?

W Stanach Zjednoczonych aż 81% firm jest zadowolona z uzyskiwanych efektów po wdrożeniu systemów APS. Tylko 19% jest niezadowolona z systemu APS. Co więcej, spora część z tych 19% uważa, że odpowiednie wdrożenie systemu APS przyniosłoby im oczekiwane korzyści.

W Polsce te statystyki są zgoła różne…

Według BCG Polska, w Polsce ten poziom zadowolenia firm z wdrożenia systemów APS przedstawia się następująco:

 • zadowoleni- 13%,
 • kupiliby jeszcze raz- 27%,
 • potrzebują re- wdrożenia- 22%,
 • niezadowoleni- 38%.

Jak więc widać, niezadowolonych użytkowników systemów klasy APS jest aż 60%

Skąd tak duże niezadowolenie z systemów APS?

Brak aktualnych i wiarygodnych danych

Należy zauważyć, że niezależnie od zaawansowania systemu do planowania produkcji najważniejsze są dane, którymi jest zasilany system planistyczny. Nie ważne czy to arkusz kalkulacyjny, dedykowana aplikacja w Excelu czy APS. Kluczowe są aktualne i wiarygodne dane chociażby z zakresu marszrut, BOM-w czy etapu realizacji danego zlecenia produkcyjnego. Im lepsze dane mamy na wejściu, tym bardziej skuteczny jest opracowany na ich podstawie plan i harmonogram produkcji. Najsłabszym elementem każdego systemu informatycznego jest człowiek i brak ustalonych procedur postępowania.

Źle wykonane wdrożenie systemu ERP

Kolejnym problemem są niedokończone bądź źle wykonane wdrożenia systemów klasy ERP. Jeżeli w firmie nie funkcjonuje w pełni system ERP to nie ma co liczyć na produktywną i efektywną pracę z systemem APS. Odpowiednie funkcjonowanie systemu klasy ERP jest podstawą do ewentualnego rozważenia wdrożenia systemu do planowania produkcji.

Brak odpowiedniego systemu raportowania

System APS musi być stale zasilany wiarygodnymi i (co równie ważne) aktualnymi informacjami. Produkcja musi na bieżąco raportować wszystkie istotne zdarzenia, które miały miejsce na produkcji. Tylko wtedy planista będzie pracował na odpowiednich danych i będzie mógł wykorzystać spore możliwości systemu klasy APS.

Brak standaryzacji procesów

Każdy system informatyczny musi odzwierciedlać sytuację panującą wewnątrz firmy. Zanim pomyślisz o wdrożeniu jakiegokolwiek oprogramowania do wspomagania pracy na produkcji, musisz ustandaryzować procesy we własnej firmie. Im standaryzacja ta jest na wyższym poziomie, tym łatwiej wdrożyć każdy system informatyczny w firmie. Staraj się jak najbardziej uprościć procedury funkcjonujące w twojej firmie. Dzięki temu system informatyczny w większym stopniu będzie odzwierciedleniem twojej firmy i tym większą korzyść ci przyniesie podczas korzystania z niego.

Kontrola wykonania planu produkcji sposobem na redukcję kosztów

Planowanie produkcji to klucz do osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej w ciągle zmieniającym się dynamicznym środowisku. Odpowiednie planowanie produkcji może wznieść twoja firmę na dużo wyższy poziom organizacyjny, zredukować znacznie koszty i zwiększyć osiągane wyniki finansowe przez organizację. Należy zatem z całych sił dbać o to, aby wszystkie operacje były realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem produkcji. Niedopuszczalne jest, aby sytuacja na produkcji w znaczący sposób odbiegała od przyjętego planu produkcji. Jest więc widoczna duża różnica między sposobem funkcjonowania systemów klasy MRP i APS. MRP działają w bardziej zagregowany sposób. W ich kręgu zainteresowań są całe zlecenia produkcyjne. Z kolei systemy APS wspomagają bardziej operacyjne zarządzanie procesem produkcji, ponieważ skupiają się nie na całych zleceniach, ale na poszczególnych operacjach produkcyjnych.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer

Dlaczego spóźniasz się z realizacją zamówień?

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Dlaczego spóźniasz się z realizacją zamówień?

Ciągle zastanawiasz się dlaczego spóźniasz się z realizacją zamówień?

Klienci wydzwaniają z pytaniami kiedy w końcu otrzymają zamówiony produkt?

Czy cały czas biegasz za wszystkimi problemami w firmie i wiecznie gasisz pożary?

Jeśli na choć jedno pytanie odpowiedziałeś twierdząco to masz poważny problem jeśli chodzi o zarządzanie i sterowanie produkcją.

Na pocieszenie mogę stwierdzić, że nie jesteś osamotniony. Takie problemy ma większość firm produkcyjnych funkcjonujących na rynku. Pewnie to marne pocieszenie, ale musisz wiedzieć, że od tych problemów można w bardzo prosty sposób uciec i wyjść na prostą. Trzeba tylko wykazać się odpowiednią dozą zaangażowania i włożyć w to trochę wysiłku, aby doprowadzić do gruntownych zmian w sterowaniu produkcją. Kluczowym tematem, który tej chwili powinien cię interesować jest plan produkcji.

Ręczne planowanie produkcji

Można śmiało powiedzieć, że plan produkcji to nie jakiś wymysł, ale rzecz kluczowa. Nie przesadzę stwierdzając, że to jeden z najważniejszych elementów, które wpływają na efektywność prowadzenia biznesu produkcyjnego. Jest to więc być albo nie być na rynku.

Współczesne otoczenie rynkowe jest tak skomplikowane, że coraz trudniej zapanować nad wszystkimi zmiennymi, które mają wpływ na sukces realizacji procesów produkcyjnych. Klienci wymagają produktów o wysokiej jakości dostarczanych na wymagany przez nich termin. To wymaga wiele prac organizacyjnych i planistycznych. Włożony wysiłek w poprawę tego stanu rzeczy często jednak nie przynosi oczekiwanych rezultatów, ponieważ w firmie brakuje osoby o odpowiednich kompetencjach i odpowiednich narzędzi, które umożliwiłyby zapanowanie nad produkcją i jej ogromną zmiennością.

Najgorsze jest jednak to, że w polskich firmach nadal stosuje się do planowania produkcji arkusze kalkulacyjne bez żadnych algorytmów automatyzujących pracę. Dane przepisywane są ręcznie z jednego arkusza do drugiego, a planista z tych szczątkowych i często nieaktualnych danych próbuje stworzyć jakiś plan produkcji. Już nawet nie optymalny, ale jakikolwiek plan, który pozwoli zaangażować w jak największym stopniu zasoby produkcyjne w toku realizacji przyjętych zleceń produkcyjnych.

Przyjmowanie nowych zamówień kończy się coraz większymi opóźnieniami w realizacji. Jest to ciekawe zjawisko, ponieważ tego typu firmy nawet nie zbliżają się do osiągania maksymalnej zdolności produkcyjnej. Ratują się nadgodzinami, zamawiają więcej surowców, kupują nowe maszyny, zlecają więcej prac na zewnątrz, ale to niewiele daje prócz coraz większej frustracji, wzrostu kosztów i coraz większych opóźnień.

Dlaczego więc nie potrafią poradzić sobie z przyjętymi zleceniami produkcyjnymi?

To wszystko powoduje zwiększenie kosztów produkcji. Zlecenie standardowych operacji do kooperantów jest w większości przypadków dużo droższe niż wykonanie ich w obrębie własnej firmy. Dodatkowe zamówienia surowców na wczoraj czy też magazynowanie ich w zbyt dużej ilości także generują dodatkowe koszty. To wszystko powoduje, że rentowność sprzedaży drastycznie spada kiedy firma gasi pożary i biega od zamówienia do zamówienia, aby tylko zdążyć na czas z realizacją zamówień.

Nie dość, że rentowność spada to takie działanie wcześniej czy później spowoduje utratę stałych klientów, którzy wiecznie otrzymują swoje zamówienia z opóźnieniem.

Nie ma co liczyć na poprawę warunków funkcjonowania firmy. Każdy rynek będzie coraz bardziej konkurencyjny i coraz trudniej będzie zapanować nad wszystkimi zmiennymi mającymi wpływ na cały proces produkcyjny. Nieuchronne jest więc, aby firmy produkcyjne się na to przygotowały i wyposażyły działy planowania produkcji w odpowiednie narzędzia informatyczne, które ułatwią pracę planistom. Przejmą one na siebie część żmudnych i powtarzalnych czynności, a planiści będą mogli skupić się w końcu na optymalizowaniu procesów produkcyjnych, zwiększenie efektywności harmonogramowania i redukcji kosztów związanych z logistyką i produkcją. To wszystko przysporzy firmie wiele korzyści. Dostawy surowców będą na czas w firmie, remonty maszyn będą wykonywane zgodnie z przyjętym planem, a zamówienia będą dostarczane klientom zgodnie z ich oczekiwanymi terminami. Wzrośnie więc pozycja konkurencyjna firmy i jej prestiż oraz zaufanie w oczach stałych jak i potencjalnych klientów.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer

Jak zapanować nad kosztami?

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Jak zapanować nad kosztami?

Co jednak zrobić, aby zapanować nad nieuchwytnymi kosztami produkcji?

Standaryzacja procesów

Musisz przede wszystkim w odpowiedni sposób zorganizować proces produkcyjny. Ważne jest, aby jak najwięcej procesów ustandaryzować. Wtedy dużo łatwiej nimi zarządzać.

To jednak nie wystarczy. To tylko wstęp do dalszego działania. Dzięki standaryzowaniu procesów w mniejszym stopniu narażasz się na losowa zmienność warunków funkcjonowania. Nie jesteś jednak w stanie w całości zlikwidować ryzyka wynikającego ze zmienności. Dlatego też bardzo ważnym jest, aby poza usystematyzowaniem i zoptymalizowaniem procesów, wyposażyć firmę w odpowiednie narzędzia, które pozwolą szybko, w czasie rzeczywistym reagować na pojawiające się odchylenia. Najważniejszym celem firmy jest generowanie jak największych zysków dla własnych interesariuszy. Musisz więc mieć jak najwięcej czynników pod kontrolą.

Controlling produkcji

W każdej firmie niezbędne jest wdrożenie komórki controllingowej, która pomoże w tej kwestii i bardzo szybko będzie wyłapywać wszystkie niekorzystne odchylenia w toku realizacji procesów produkcyjnych.

Aby jednak controlling produkcji mógł sprawnie działać, pracownicy muszą być wyposażeni w odpowiednie narzędzia informatyczne. System klasy ERP to już standard w firmach produkcyjnych. Jest podstawowym źródłem informacji o sytuacji panującej w firmie. Dzięki temu firma ma chociażby wgląd w cenę każdej pojedynczej dostawy. To ułatwia analizę kosztów. System w bardzo prosty sposób jest w stanie wskazać, które z obszarów działalności odbiegają od normy i którymi obszarami trzeba się jak najszybciej zainteresować, aby te rozbieżności zlikwidować bądź znacząco zminimalizować. System informatyczny nieustannie, w czasie rzeczywistym powinien informować jak zmienia się rentowność produktu. Każde, nawet drobne odchylenie w procesie produkcyjnym powinno być od razu odzwierciedlone w systemie ERP. To pozwala w odpowiedni sposób zarządzać procesem produkcyjnym i bardzo szybko podejmować działania naprawcze.

Excel w służbie controllingu

Często poza samym systemem ERP jest również wykorzystywany arkusz kalkulacyjny Excel. Jest to dobre rozwiązanie ze względu na dużą uniwersalność tego narzędzia. Podstawą jest jednak, aby był on wyposażony w odpowiedni algorytm działania. Aplikacje w Excelu w dużej mierze pomagają i automatyzują procesy controllingowe w firmach produkcyjnych. Sam jednak arkusz jako baza danych, gdzie dane są ręcznie przenoszone i analizowane, nie dodaje zbyt wiele pozytywów do zarządzania produkcją, jej kosztami czy rentownością.

W każdym momencie realizacji zlecenia produkcyjnego pilnuj jego kosztów i rentowności. Nawet w przypadku popełnienia błędu, na którymś z etapów nic wielkiego się nie wydarzy bo bardzo szybko wychwycisz nieprawidłowości i będziesz w stanie w porę na nie zareagować.

Niestety wiele firm nie zdaje sobie z tego sprawy i budzi się dopiero, gdy okazuje się, że po realizacji wielkiego zamówienia, zamiast zysków zostają tylko ze stratami do pokrycia. To bardzo szybka droga jeżeli nie do bankructwa to do poważnych kłopotów finansowych, z których bardzo trudno wyjść.

Przewidzieć nieprzewidziane

Nie wszystko jednak można przewidzieć. Życie gospodarcze jest nieprzewidywalne i obarczone ryzykiem. Nie jesteś jednak skazany na porażkę bo ryzykiem jak wszystkim innymi można zarządzać i je minimalizować w pewnym zakresie. Musisz tylko w odpowiedni sposób zorganizować funkcjonowanie firmy i wyposażyć je w odpowiednie narzędzia informatyczne, które będą wspomagać, a nie przeszkadzać w sterowaniu procesem produkcyjnym i prowadzić do zwiększenia zysków w twojej firmie. Pozwól narzędziom informatycznym pomóc ci w osiąganiu celów biznesowych.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer