CRP, czyli plan zapotrzebowania na zasoby. Czy naprawdę tego potrzebuję? – część 1

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

CRP, czyli plan zapotrzebowania na zasoby. Czy naprawdę tego potrzebuję?

Planowanie zdolności produkcyjnych

W wielu firmach panuje przekonanie, że planista produkcji ma za zadanie optymalnie wykorzystać zasoby, którymi dysponuje firma, realizując przyjęte zlecenia produkcyjne. Jest to bardzo ograniczające przekonanie. Rola planisty jest bowiem dużo bardziej rozbudowana i złożona. Nie można bowiem traktować aktualnego stanu rzeczy jako coś narzuconego z góry i niezmiennego. Planista musi więc mieć to na uwadze i mieć świadomość, że jest on odpowiedzialny nie tylko za efektywność realizowania procesu produkcyjnego, ale również za planowanie zdolności produkcyjnych.

Nie jest możliwe efektywne planowanie produkcji bez planowania zdolności produkcyjnych. Planowanie zdolności produkcyjnych jest ściśle związane z samym procesem planowania produkcji. Nie można jej pomijać na żadnym etapie realizacji procesu planowania. W firmach, w których nie planuje się zdolności produkcyjnej dochodzi do dwóch negatywnych konsekwencji. Zaliczają się do nich nieterminowa realizacji zleceń produkcyjnych bądź też nieefektywne wykorzystanie zasobów produkcyjnych.

Planowanie zdolności produkcyjnych składa się z planów o różnym poziomie szczegółowości i różnym horyzoncie czasowym. Jest ono również ściśle powiązane z planowaniem priorytetów. Określone bowiem priorytety zleceń produkcyjnych są na bieżąco analizowane pod kątem zdolności produkcyjnych organizacji.

Czy plan jest w ogóle możliwy do wykonania?

CRP (Capacity Requirement Planning) to narzędzie, które pozwala odpowiedzieć na pytanie: czy priorytety wynikające z MPS są możliwe do osiągnięcia?

Innymi słowy mówiąc, CRP odpowiada na pytanie: czy plan jest w ogóle możliwy do wykonania czy też planista pływa w obłokach i liczy na cud?

Jakie zasoby posiadasz, a jakich potrzebujesz?

Na tym etapie analizowane są dwie zasadnicze kwestie.

Jakimi zasobami firma dysponuje i jakie zasoby są niezbędne, aby zrealizować proces produkcyjny wszystkich przyjętych na produkcję zleceń?

Taka analiza odbywa się z podziałem na przyjęte przez firmę planistyczne horyzonty czasowe.

Bilansowanie zasobów

Dzięki CRP planista ma możliwość bilansowania zasobów. Jest to możliwe dzięki identyfikacji zasobów, które są nadmiarze i niedoborze w danym okresie w firmie produkcyjnej. Pozwala to planiście podjąć odpowiednie decyzje operacyjne, które podniosą efektywność działania firmy i pozwolą zrealizować zamówienia w terminie, co odbije się na wygenerowanym przez organizację zysku.

Zasadniczo decyzje w tej sferze dzielą się na dwie grupy:

 • decyzje dotyczące zmiany stanu posiadanych zasobów,
 • decyzje związane z modyfikacją zapotrzebowanie na zasoby danego typu.

Podejmując decyzje związane ze zmianą stanu posiadanych zasobów planista produkcji może m.in.:

 • uruchomić bądź zmniejszyć liczbę zmian funkcjonujących w organizacji,
 • uruchomić nadgodziny, aby zwiększyć ilość roboczogodzin pracowników,
 • zlecić wykonanie danych operacji na zewnątrz w ramach outsourcingu,
 • zmienić technologię wykonania danego produktu (w porozumieniu z działem technologicznym, o ile jest to możliwe), aby zmniejszyć obciążenie danej grupy zasobów,
 • przesunąć pracowników do wąskich gardeł, aby udrożnić proces produkcyjny i przyspieszyć realizację zleceń produkcyjnych.

Z drugiej jednak strony można spróbować zmienić zapotrzebowanie na zasoby danego typu w danym okresie czasu. Jest to możliwe m.in. poprzez zmianę terminów realizacji zlecenia, podział zlecenia na mniejsze partie produkcyjne czy zakup produkowanych wyrobów czy półwyrobów na rynku.

Miejsce CRP w systemie planowania produkcji

CRP jest czymś pomiędzy Głównym Planem Produkcji a szczegółowym harmonogramowaniem. W CRP dane są analizowane na większym poziomie szczegółowości niż MPS i są bardziej ogólne niż w harmonogramowaniu szczegółowym. W tych trzech narzędziach różny jest również horyzont planistyczny jaki jest brany pod uwagę. Najdłuższy horyzont planistyczny jest uwzględniany w Głównym Planie Produkcji. Najkrótszy z kolei w szczegółowym harmonogramowaniu.

To powoduje, że nie każda firma będzie zainteresowana używaniem CRP. Być może jej specyfika działalności spowoduje, że planowanie produkcji będzie opierała w dużej mierze na Głównym Planie Produkcji. Każde bowiem narzędzie wspomagające planowanie musi zostać indywidualnie dobrane przez daną firmę i do niej dopasowane.

Jakich informacji potrzebuje CRP do skutecznego działania?

CRP tak jak każde inne narzędzie planistyczne musi zostać zasilone w odpowiednie dane. Im lepsze jakościowo dane pojawią się na wejściu do systemu CRP, tym lepsze jakościowo dane zostaną wygenerowane na jej wyjściu.

Narzędzie CRP musi być zasilone między innymi danymi o:

 • kalendarzu pracy maszyn,
 • bieżących zleceniach przyjętych na produkcję,
 • zaawansowaniu prac poszczególnych zleceń produkcyjnych,
 • technologii wykonania zleceń produkcyjnych (marszruty).

Więcej o CRP już w kolejnym artykule.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer

Planowanie obsady na produkcji – część 2

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Planowanie obsady na produkcji - część 2

Jak można sobie poradzić z problemem planowania obsady na produkcji?

Narzędzia do planowania obsady

Firmy mają do dyspozycji zarówno proste jak i zaawansowane narzędzia do planowania obsady.

Arkusze kalkulacyjne

Najprostszymi narzędziami, które wspomagają zarzadzanie pracownikami produkcyjnymi są chociażby proste arkusze czy zestawienia prezentujące:

 • zapotrzebowanie na pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach,
 • plany urlopowe tworzone z dużym wyprzedzeniem, aby móc w porę łatać dziury po nieobecnych pracownikach.

Plany pracy

Kolejnym bardzo ważnym narzędziem są plany pracy, a także matryce kompetencji na poszczególnych stanowiskach pracy. Dzięki temu firma jest w stanie określić, który z pracowników może ewentualnie zastąpić innego z pracowników i wypełnić lukę spowodowaną jego nieobecnością. Jest to także narzędzie, które pomoże podjąć decyzję przy zatrudnianiu kolejnych pracowników produkcyjnych.

Rozliczanie i ewidencja czasu pracy

Bardzo ważna jest również kwestia ewidencji i rozliczania czasu pracy.

Aplikacje

Jeżeli zaś chodzi o bardziej zaawansowane narzędzie to kierownicy produkcyjni mogą wspomagać się systemami informatycznymi, które pozwalają na automatyzację procesu planowania pracy. Takie systemy pobierają niezbędne dane o czasie pracy, co zaoszczędza wiele pracy menedżerom produkcji. Zaawansowane systemy informatyczne są tak zaprojektowane, aby w procesie planowania produkcji wyłapywać wszystkie ograniczenia, które mogą spowodować niezrealizowanie planów produkcyjnych. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko błędu ludzkiego spowodowanego przez planistę produkcji, który na pierwszy rzut oka mógł nie wychwycić owych ograniczeń.

Ręczne tworzenie grafików pracy czy systemy informatyczne?

Oczywiście można ręcznie przygotowywać grafiki pracy, ale jest to praca bardzo czasochłonna i wymaga dużych umiejętności analitycznych. Menedżer czy planista produkcji musi bowiem uwzględnić wiele zmiennych i ograniczeń, które wpływają na ustalenie obsady pracy na kolejne dni czy tygodnie. Co chwile pojawiają się sytuacje losowe, które wymagają modyfikacji przyjętej już obsady i praca zaczyna się od nowa. Należy pamiętać, że przy planowaniu obsady stanowisk ważne jest, aby uwzględniać potrzeby wynikające z przyjętych zleceń produkcyjnych, absencje pracowników związane z urlopami czy zwolnieniami lekarskimi, wymagane kompetencje na stanowiskach pracy, a także ilość zmian czy przepisy prawa pracy.

Wyspecjalizowane aplikacje wyposażone w odpowiednią inteligencję pozwalają pobierać niezbędne dane i automatyzować proces tworzenia grafików pracy. Dodatkową zaletą takich programów jest również bardzo szybkie tworzenie scenariuszy, które pozwalają wybrać najbardziej optymalny grafik ze względu na realizację procesów produkcyjnych.

Takie scenariusze można tworzyć w oparciu o wybrane kryterium, które jest priorytetowe dla danej firmy w danym momencie. Może to być np. takie zaplanowanie obsady, aby zminimalizować koszty pracy danego pracownika czy równomiernie rozłożyć godziny pracy w okresie rozliczeniowym. Dobry program pozwala ustalać grafiki pracy uwzględniające wiele kryteriów i będzie dążył do optymalizacji grafików pracy.

Mniej oczywiste parametry, które warto wziąć pod uwagę przy tworzeniu grafików pracy

Warto również brać pod uwagę inne, ludzkie parametry, które są istotne przy tworzeniu grafików pracy, takie jak chociażby wspólny transport pracowników do zakładu pracy. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy część pracowników mieszka z dala od miejsca pracy.

Jeżeli w firmie pracują zarówno pracownicy zatrudnieni na umowę o prace jak i pracownicy wynajmowani z agencji to w pierwszej kolejności ustalana jest obsada złożona z własnych pracowników, a dopiero później braki są uzupełniane pracownikami wynajmowanymi z agencji pośrednictwa pracy.

Obsada produkcji a generowane koszty

Tworzenie obsady jest kluczowe z punktu widzenia ponoszonych kosztów przez organizację.

Co więcej, odpowiedni grafik pozwoli na zminimalizowanie tarć między pracownikami i spowoduje lepszą współpracę w ramach całego zespołu pracowniczego. Należy więc tak budować grafiki i tak wyznaczać obsadę, aby w jak najbardziej optymalny sposób realizować procesy biznesowe z jednoczesnym uwzględnieniem wielu kryteriów i ograniczeń.

Korzystaj z narzędzi informatycznych

W całym tym procesie pomagają zaawansowane narzędzia informatyczne. Pilnują one chociażby, aby plan urlopów był tak sporządzany, aby w żadnym momencie nie brakowało kluczowych pracowników produkcyjnych. Podstawą, aby firma mogła przez cały rok efektywnie funkcjonować jest to, aby zawsze kluczowe stanowiska pracy były zawsze odpowiednio obsadzone. Odpowiednie programy pilnują również, aby z odpowiednim wyprzedzeniem menedżerowie produkcji pamiętali o konieczności zwiększenia zatrudnienia w okresach urlopowych i odpowiednio wczesnym przeszkoleniu nowych pracowników, aby zachować ciągłość produkcji.

Odpowiednie oprogramowanie jest wyposażone w możliwość importu danych z innych systemów zarządzania pracownikami jak chociażby z systemu RCP (Rejestracji Czasu Pracy), co pozwala nie tylko na tworzenie grafików, ale na zarządzanie kapitałem ludzkim w firmie. Tego typu software pozwala również precyzyjnie określić, ile w danym miesiącu należy wygospodarować nadgodzin, aby sprostać oczekiwanym terminom realizacji zleceń produkcyjnych.

Zarządzanie zasobami ludzkimi to klucz do uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej

Patrząc na dzisiejsze realia rynkowe można bezapelacyjnie stwierdzić, że odpowiednie zarządzanie pracownikami jest kluczowe dla funkcjonowania firm, szczególnie firm produkcyjnych. Coraz trudniej o pozyskanie dobrego pracownika i coraz trudniej zatrzymać w firmie dobrego pracownika. Planowanie obsady i tworzenie grafików to tylko jeden, bardzo mały wycinek zarządzania zasobami ludzkimi. Mały, ale on sam ma już bardzo duży wpływ na efektywność prowadzenia procesów biznesowych, wysokość ponoszonych kosztów i uzyskiwanych efektów.

Bardzo ważne, aby tworzone grafiki zwiększały komfort pracy pracowników. Dlatego też należy robić to z głową i zachowaniem zasad współżycia społecznego w organizacji. Grafiki muszą być po prostu ludzkie by nie powodowały napięć i niezadowolenia wśród załogi.

Planując produkcję należy mieć na uwadze wiele czynników, które ograniczają możliwości produkcyjne firmy w danym momencie. Są to procesy wytwórcze, zaopatrzenie, zarządzanie maszynami i ich przezbrojenia. Bardzo mało firm uświadamia sobie jednak, że kluczową kwestią każdej firmy są jej pracownicy bo to oni koniec końców wykonują podstawowe prace i decydują o sukcesie bądź porażce każdej firmy (nie tylko produkcyjnej).

Coraz częściej spotykam się z sytuacją braków osób o odpowiednich kwalifikacjach w firmach produkcyjnych, co od razu widać w efektywności prowadzenia procesów produkcyjnych i w jakości wytwarzanych wyrobach i usługach. Należy więc przyjrzeć się temu tematowi nieco bardziej dokładnie, aby móc skutecznie planować produkcję.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer

Planowanie obsady na produkcji – część 1

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Planowanie obsady na produkcji - część I

Ważnym zadaniem planisty produkcji jest planowanie obsady produkcyjnej. Jest to nieodłączny element planowania produkcji. Plan produkcji nie może być efektywnie realizowany bez odpowiedniej liczby pracowników produkcyjnych. Ich zbyt mała lub zbyt duża ilość może prowadzić do poważnych kłopotów firmy produkcyjnej. Pracownicy produkcyjni są jednym z ograniczeń możliwości produkcyjnych organizacji. Firma powinna odpowiednio planować obsadę produkcyjną zarówno w perspektywie krótkoterminowej- operacyjnej, jak i długoterminowej- strategicznej z uwzględnieniem rocznych planów sprzedaży.

Jak skutecznie planować obsadę na produkcji?

Planowanie produkcji zawsze zaczyna się od planowania długoterminowego, o dużym stopniu ogólności i kolejno dąży się do planowania coraz bardziej szczegółowego, czyli planowania krótkoterminowego. Wychodzi się zatem najczęściej od prognoz popytu i planu sprzedaży, który to uwzględnia zapotrzebowanie rynku na produkty oferowane przez daną firmę produkcyjną. To jest podstawa do przygotowania długoterminowego planu produkcji. Długoterminowy plan produkcji wraz z określonymi marszrutami wykonania pozwala na określenie wielkości obsady produkcyjnej niezbędnej do sprostania wyzwaniom stawianym przez plan sprzedaży. Firma musi dysponować odpowiednim kapitałem ludzkim, aby zrealizować wszystkie przyjęte zlecenia produkcyjne w określonym czasie.

Jakimi zasobami dysponujesz?

Proces planowania produkcji odpowiada na kilka kluczowych pytań jakie musi sobie postawić każda firma produkcyjna. Są to pytania związane z dostępnością odpowiedniej ilości zasobów w postaci maszyn, surowców podstawowych i pomocniczych, a także kapitału ludzkiego. Każdy planista produkcji musi odpowiedzieć sobie na pytanie: czy firma ma odpowiednie zasoby, aby zrealizować plan produkcji w wymaganym czasie?

Mając do dyspozycji dane dotyczące planów sprzedaży na poszczególne wyroby, planista produkcji dysponuje odpowiednimi informacjami jakich zasobów będzie potrzebował, aby skutecznie zaplanować produkcję i zrealizować ją w wymaganym przez klientów terminach.

Teoria ograniczeń

Planowanie obsady musi uwzględniać wiele ograniczeń. Należy mieć tutaj na uwadze pewne ograniczenia prawne związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Bardzo istotne są również kompetencje kapitału ludzkiego, ich aktualne odbyte szkolenia czy posiadane uprawnienia do wykonywania pewnych operacji produkcyjnych. Niemniej istotne są również kompetencje miękkie, a także indywidualne cechy pracowników produkcyjnych.

Planowanie obsady na poziomie operacyjnym nieco komplikuje fakt konieczności rotacji pracownikami związanej z urlopami, zwolnieniami lekarskimi czy koniecznością zastępstw i oddelegowania do innych zajęć w danym dniu roboczym.

Naprzeciw tym niedogodnościom wchodzą wyspecjalizowane programy do planowania produkcji. W tego typu systemach zasoby ludzkie traktowane są tak jak każdy inny zasób (surowce, maszyny) i podlegają ocenie dostępności na każdym etapie realizacji procesu produkcyjnego.

Planowanie obsady dzięki kalendarzom pracy

W przypadku maszyn i surowców jest to jednak dużo prostsze w realizacji. Jeżeli chodzi o surowce to dysponujemy danymi dotyczącymi stanów magazynowych i terminów realizacji kolejnych dostaw. Z kolei w przypadku maszyn, opieramy się na kalendarzu czasu pracy, a także terminach planowanych remontów i przeglądów maszyn, które powodują w danym czasie spadek możliwości produkcyjnej firmy.

Oczywiście tak jak wszędzie mogą zdarzyć się sytuacje losowe w postaci niewywiązania się z terminów dostaw czy też nieoczekiwanych awarii maszyn. Z drugiej jednak strony można sobie z tymi zdarzeniami losowymi w bardzo prosty sposób poradzić.

Dużo większym problemem jest planowanie obsady ludzkiej. Aby skutecznie planować produkcję należy prowadzić bardzo rzetelny kalendarzu czasu pracy. Nie jest to sprawa łatwa ze względu na chociażby absencje pracowników. Dużo szybciej można zareagować na awarię maszyny czy opóźnioną dostawę surowca niż na nieobecność pracownika ze względu chociażby na zwolnienie lekarskie.

Excel ratunkiem w planowaniu obsady?

Częstą praktyką w małych i średnich firmach jest ręczne planowanie w prostych arkuszach kalkulacyjnych w Excelu, gdzie zasoby ludzkie nie są w ogóle rozpatrywane jako ograniczenie możliwości produkcyjnych i są najczęściej pomijane. Kierownicy czy planiści produkcji skupiają się tylko i wyłącznie na dostępności surowców i obłożeniu poszczególnych maszyn czy gniazd produkcyjnych. Jest to jednak bardzo poważny błąd bo w procesie produkcyjnym to człowiek jest najsilniejszym bądź najsłabszym ogniwem i to najczęściej on decyduje o sprawności realizowania procesów produkcyjnych. To właśnie od niego w dużej mierze zależy sukces jakim jest realizacja zlecenia produkcyjnego w wymaganym przez klienta czasie i jakości.

W krótkim okresie bardzo trudno łatać braki kadrowe wśród pracowników produkcyjnych. Problem jest tym większy im większych kompetencji i umiejętności wymaga osoba na danym stanowisku produkcyjnym.

Kolejnym utrudnieniem jest praca w bardziej skomplikowanych systemach pracy niż standardowy system zmianowy. Wtedy korzystanie z samego tylko prostego arkusza kalkulacyjnego nastręcza wiele trudności brygadzistom, aby w odpowiedni sposób zarządzać czasem pracy pracowników produkcyjnych.

Kontynuacja planowania obsady na produkcji już w kolejnym artykule.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer

Czy jesteś zadowolony z wdrożenia APS?

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Czy jesteś zadowolony z wdrożenia APS?

APS to zaawansowane systemy do planowania produkcji.

Czy są jednym panaceum na całe zło?

Czy po ich zakupie wszystkie firmy są zadowolone ze zrobienia kolejnego dużego kroku w zwiększeniu skuteczności planowania produkcji?

Czy APS to konieczność czy zaledwie modne rozwiązanie, które w bardzo małym stopniu jest wykorzystywane przez firmy?

Czy sam APS rozwiąże wszystkie twoje problemy w zarządzaniu produkcją?

Czy APS to konieczność?

Okazuje się, że rzeczywistość nie jest jednak aż tak kolorowa. Oczywiście systemy klasy APS powstały jako rozwiązanie problemów z niedomaganiem systemów klasy ERP w zakresie planowania produkcji czy zarządzani łańcuchami dostaw. Wydaje się więc, że systemy klasy APS to konieczność, mając na uwadze coraz bardziej złożone systemy produkcyjne i coraz bardziej skomplikowane powiązania firm w ramach łańcuchów dostaw.

Nie ulega wątpliwości, że systemy klasy ERP wraz z systemami MRP to za mało, aby skutecznie planować produkcję. W standardowych rozwiązaniach oferowanych na rynku, żadna firma nie oferuje skutecznego rozwiązania wspomagającego planowanie produkcji. Dlatego tak wiele firm w planowaniu produkcji wspomaga się zewnętrznymi aplikacjami jak chociażby bardzo dobre aplikacje pisane pod MS Excel w języku VBA. Firmy nie mające odpowiednich zasobów i kompetencji muszą wspomagać się topornymi arkuszami kalkulacyjnymi, w których godzinami pracownicy zapełniają je danymi, aby planista mógł skupić się na ułożeniu jako takiego harmonogramu produkcji.

Dlatego też firmy, które dysponują odpowiednimi zasobami kierują swoją uwagę w stronę systemów APS. Muszą mieć odpowiednie zasoby, ponieważ odpowiednie wdrożenie systemu APS nie jest sprawą prostą i tanią, a dodatkowo wymaga poświęceniu temu należytej uwagi.

Kilka faktów

Czy jednak wdrożenie systemu APS rozwiązuje problem harmonogramowania produkcji?

W Stanach Zjednoczonych aż 81% firm jest zadowolona z uzyskiwanych efektów po wdrożeniu systemów APS. Tylko 19% jest niezadowolona z systemu APS. Co więcej, spora część z tych 19% uważa, że odpowiednie wdrożenie systemu APS przyniosłoby im oczekiwane korzyści.

W Polsce te statystyki są zgoła różne…

Według BCG Polska, w Polsce ten poziom zadowolenia firm z wdrożenia systemów APS przedstawia się następująco:

 • zadowoleni- 13%,
 • kupiliby jeszcze raz- 27%,
 • potrzebują re- wdrożenia- 22%,
 • niezadowoleni- 38%.

Jak więc widać, niezadowolonych użytkowników systemów klasy APS jest aż 60%

Skąd tak duże niezadowolenie z systemów APS?

Brak aktualnych i wiarygodnych danych

Należy zauważyć, że niezależnie od zaawansowania systemu do planowania produkcji najważniejsze są dane, którymi jest zasilany system planistyczny. Nie ważne czy to arkusz kalkulacyjny, dedykowana aplikacja w Excelu czy APS. Kluczowe są aktualne i wiarygodne dane chociażby z zakresu marszrut, BOM-w czy etapu realizacji danego zlecenia produkcyjnego. Im lepsze dane mamy na wejściu, tym bardziej skuteczny jest opracowany na ich podstawie plan i harmonogram produkcji. Najsłabszym elementem każdego systemu informatycznego jest człowiek i brak ustalonych procedur postępowania.

Źle wykonane wdrożenie systemu ERP

Kolejnym problemem są niedokończone bądź źle wykonane wdrożenia systemów klasy ERP. Jeżeli w firmie nie funkcjonuje w pełni system ERP to nie ma co liczyć na produktywną i efektywną pracę z systemem APS. Odpowiednie funkcjonowanie systemu klasy ERP jest podstawą do ewentualnego rozważenia wdrożenia systemu do planowania produkcji.

Brak odpowiedniego systemu raportowania

System APS musi być stale zasilany wiarygodnymi i (co równie ważne) aktualnymi informacjami. Produkcja musi na bieżąco raportować wszystkie istotne zdarzenia, które miały miejsce na produkcji. Tylko wtedy planista będzie pracował na odpowiednich danych i będzie mógł wykorzystać spore możliwości systemu klasy APS.

Brak standaryzacji procesów

Każdy system informatyczny musi odzwierciedlać sytuację panującą wewnątrz firmy. Zanim pomyślisz o wdrożeniu jakiegokolwiek oprogramowania do wspomagania pracy na produkcji, musisz ustandaryzować procesy we własnej firmie. Im standaryzacja ta jest na wyższym poziomie, tym łatwiej wdrożyć każdy system informatyczny w firmie. Staraj się jak najbardziej uprościć procedury funkcjonujące w twojej firmie. Dzięki temu system informatyczny w większym stopniu będzie odzwierciedleniem twojej firmy i tym większą korzyść ci przyniesie podczas korzystania z niego.

Kontrola wykonania planu produkcji sposobem na redukcję kosztów

Planowanie produkcji to klucz do osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej w ciągle zmieniającym się dynamicznym środowisku. Odpowiednie planowanie produkcji może wznieść twoja firmę na dużo wyższy poziom organizacyjny, zredukować znacznie koszty i zwiększyć osiągane wyniki finansowe przez organizację. Należy zatem z całych sił dbać o to, aby wszystkie operacje były realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem produkcji. Niedopuszczalne jest, aby sytuacja na produkcji w znaczący sposób odbiegała od przyjętego planu produkcji. Jest więc widoczna duża różnica między sposobem funkcjonowania systemów klasy MRP i APS. MRP działają w bardziej zagregowany sposób. W ich kręgu zainteresowań są całe zlecenia produkcyjne. Z kolei systemy APS wspomagają bardziej operacyjne zarządzanie procesem produkcji, ponieważ skupiają się nie na całych zleceniach, ale na poszczególnych operacjach produkcyjnych.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer

Dlaczego spóźniasz się z realizacją zamówień?

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Dlaczego spóźniasz się z realizacją zamówień?

Ciągle zastanawiasz się dlaczego spóźniasz się z realizacją zamówień?

Klienci wydzwaniają z pytaniami kiedy w końcu otrzymają zamówiony produkt?

Czy cały czas biegasz za wszystkimi problemami w firmie i wiecznie gasisz pożary?

Jeśli na choć jedno pytanie odpowiedziałeś twierdząco to masz poważny problem jeśli chodzi o zarządzanie i sterowanie produkcją.

Na pocieszenie mogę stwierdzić, że nie jesteś osamotniony. Takie problemy ma większość firm produkcyjnych funkcjonujących na rynku. Pewnie to marne pocieszenie, ale musisz wiedzieć, że od tych problemów można w bardzo prosty sposób uciec i wyjść na prostą. Trzeba tylko wykazać się odpowiednią dozą zaangażowania i włożyć w to trochę wysiłku, aby doprowadzić do gruntownych zmian w sterowaniu produkcją. Kluczowym tematem, który tej chwili powinien cię interesować jest plan produkcji.

Ręczne planowanie produkcji

Można śmiało powiedzieć, że plan produkcji to nie jakiś wymysł, ale rzecz kluczowa. Nie przesadzę stwierdzając, że to jeden z najważniejszych elementów, które wpływają na efektywność prowadzenia biznesu produkcyjnego. Jest to więc być albo nie być na rynku.

Współczesne otoczenie rynkowe jest tak skomplikowane, że coraz trudniej zapanować nad wszystkimi zmiennymi, które mają wpływ na sukces realizacji procesów produkcyjnych. Klienci wymagają produktów o wysokiej jakości dostarczanych na wymagany przez nich termin. To wymaga wiele prac organizacyjnych i planistycznych. Włożony wysiłek w poprawę tego stanu rzeczy często jednak nie przynosi oczekiwanych rezultatów, ponieważ w firmie brakuje osoby o odpowiednich kompetencjach i odpowiednich narzędzi, które umożliwiłyby zapanowanie nad produkcją i jej ogromną zmiennością.

Najgorsze jest jednak to, że w polskich firmach nadal stosuje się do planowania produkcji arkusze kalkulacyjne bez żadnych algorytmów automatyzujących pracę. Dane przepisywane są ręcznie z jednego arkusza do drugiego, a planista z tych szczątkowych i często nieaktualnych danych próbuje stworzyć jakiś plan produkcji. Już nawet nie optymalny, ale jakikolwiek plan, który pozwoli zaangażować w jak największym stopniu zasoby produkcyjne w toku realizacji przyjętych zleceń produkcyjnych.

Przyjmowanie nowych zamówień kończy się coraz większymi opóźnieniami w realizacji. Jest to ciekawe zjawisko, ponieważ tego typu firmy nawet nie zbliżają się do osiągania maksymalnej zdolności produkcyjnej. Ratują się nadgodzinami, zamawiają więcej surowców, kupują nowe maszyny, zlecają więcej prac na zewnątrz, ale to niewiele daje prócz coraz większej frustracji, wzrostu kosztów i coraz większych opóźnień.

Dlaczego więc nie potrafią poradzić sobie z przyjętymi zleceniami produkcyjnymi?

To wszystko powoduje zwiększenie kosztów produkcji. Zlecenie standardowych operacji do kooperantów jest w większości przypadków dużo droższe niż wykonanie ich w obrębie własnej firmy. Dodatkowe zamówienia surowców na wczoraj czy też magazynowanie ich w zbyt dużej ilości także generują dodatkowe koszty. To wszystko powoduje, że rentowność sprzedaży drastycznie spada kiedy firma gasi pożary i biega od zamówienia do zamówienia, aby tylko zdążyć na czas z realizacją zamówień.

Nie dość, że rentowność spada to takie działanie wcześniej czy później spowoduje utratę stałych klientów, którzy wiecznie otrzymują swoje zamówienia z opóźnieniem.

Nie ma co liczyć na poprawę warunków funkcjonowania firmy. Każdy rynek będzie coraz bardziej konkurencyjny i coraz trudniej będzie zapanować nad wszystkimi zmiennymi mającymi wpływ na cały proces produkcyjny. Nieuchronne jest więc, aby firmy produkcyjne się na to przygotowały i wyposażyły działy planowania produkcji w odpowiednie narzędzia informatyczne, które ułatwią pracę planistom. Przejmą one na siebie część żmudnych i powtarzalnych czynności, a planiści będą mogli skupić się w końcu na optymalizowaniu procesów produkcyjnych, zwiększenie efektywności harmonogramowania i redukcji kosztów związanych z logistyką i produkcją. To wszystko przysporzy firmie wiele korzyści. Dostawy surowców będą na czas w firmie, remonty maszyn będą wykonywane zgodnie z przyjętym planem, a zamówienia będą dostarczane klientom zgodnie z ich oczekiwanymi terminami. Wzrośnie więc pozycja konkurencyjna firmy i jej prestiż oraz zaufanie w oczach stałych jak i potencjalnych klientów.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer

Jak zapanować nad kosztami?

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Jak zapanować nad kosztami?

Co jednak zrobić, aby zapanować nad nieuchwytnymi kosztami produkcji?

Standaryzacja procesów

Musisz przede wszystkim w odpowiedni sposób zorganizować proces produkcyjny. Ważne jest, aby jak najwięcej procesów ustandaryzować. Wtedy dużo łatwiej nimi zarządzać.

To jednak nie wystarczy. To tylko wstęp do dalszego działania. Dzięki standaryzowaniu procesów w mniejszym stopniu narażasz się na losowa zmienność warunków funkcjonowania. Nie jesteś jednak w stanie w całości zlikwidować ryzyka wynikającego ze zmienności. Dlatego też bardzo ważnym jest, aby poza usystematyzowaniem i zoptymalizowaniem procesów, wyposażyć firmę w odpowiednie narzędzia, które pozwolą szybko, w czasie rzeczywistym reagować na pojawiające się odchylenia. Najważniejszym celem firmy jest generowanie jak największych zysków dla własnych interesariuszy. Musisz więc mieć jak najwięcej czynników pod kontrolą.

Controlling produkcji

W każdej firmie niezbędne jest wdrożenie komórki controllingowej, która pomoże w tej kwestii i bardzo szybko będzie wyłapywać wszystkie niekorzystne odchylenia w toku realizacji procesów produkcyjnych.

Aby jednak controlling produkcji mógł sprawnie działać, pracownicy muszą być wyposażeni w odpowiednie narzędzia informatyczne. System klasy ERP to już standard w firmach produkcyjnych. Jest podstawowym źródłem informacji o sytuacji panującej w firmie. Dzięki temu firma ma chociażby wgląd w cenę każdej pojedynczej dostawy. To ułatwia analizę kosztów. System w bardzo prosty sposób jest w stanie wskazać, które z obszarów działalności odbiegają od normy i którymi obszarami trzeba się jak najszybciej zainteresować, aby te rozbieżności zlikwidować bądź znacząco zminimalizować. System informatyczny nieustannie, w czasie rzeczywistym powinien informować jak zmienia się rentowność produktu. Każde, nawet drobne odchylenie w procesie produkcyjnym powinno być od razu odzwierciedlone w systemie ERP. To pozwala w odpowiedni sposób zarządzać procesem produkcyjnym i bardzo szybko podejmować działania naprawcze.

Excel w służbie controllingu

Często poza samym systemem ERP jest również wykorzystywany arkusz kalkulacyjny Excel. Jest to dobre rozwiązanie ze względu na dużą uniwersalność tego narzędzia. Podstawą jest jednak, aby był on wyposażony w odpowiedni algorytm działania. Aplikacje w Excelu w dużej mierze pomagają i automatyzują procesy controllingowe w firmach produkcyjnych. Sam jednak arkusz jako baza danych, gdzie dane są ręcznie przenoszone i analizowane, nie dodaje zbyt wiele pozytywów do zarządzania produkcją, jej kosztami czy rentownością.

W każdym momencie realizacji zlecenia produkcyjnego pilnuj jego kosztów i rentowności. Nawet w przypadku popełnienia błędu, na którymś z etapów nic wielkiego się nie wydarzy bo bardzo szybko wychwycisz nieprawidłowości i będziesz w stanie w porę na nie zareagować.

Niestety wiele firm nie zdaje sobie z tego sprawy i budzi się dopiero, gdy okazuje się, że po realizacji wielkiego zamówienia, zamiast zysków zostają tylko ze stratami do pokrycia. To bardzo szybka droga jeżeli nie do bankructwa to do poważnych kłopotów finansowych, z których bardzo trudno wyjść.

Przewidzieć nieprzewidziane

Nie wszystko jednak można przewidzieć. Życie gospodarcze jest nieprzewidywalne i obarczone ryzykiem. Nie jesteś jednak skazany na porażkę bo ryzykiem jak wszystkim innymi można zarządzać i je minimalizować w pewnym zakresie. Musisz tylko w odpowiedni sposób zorganizować funkcjonowanie firmy i wyposażyć je w odpowiednie narzędzia informatyczne, które będą wspomagać, a nie przeszkadzać w sterowaniu procesem produkcyjnym i prowadzić do zwiększenia zysków w twojej firmie. Pozwól narzędziom informatycznym pomóc ci w osiąganiu celów biznesowych.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer

MRP – wady i zalety

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

MRP - wady i zalety

Wielokrotnie pisałem już o tym, do czego przydatny jest system klasy MRP, a do czego kompletnie się nie nadaje. W związku z licznymi pytaniami dziś pora na małe podsumowanie tej kwestii.

Zalety MRP

Sam w sobie system MRP ma wiele zalet. Jest w stanie poradzić sobie z czasem potrzebnym do realizacji danego zlecenia produkcyjnego (wraz z danymi wynikającymi z marszrut technologicznych). MRP potrafi również w pewnym (choć nieco ograniczonym) zakresie zarządzać wielkością partii. Radzi sobie bardzo dobrze w firmach, które operują na stałych wielkościach partii, dokonują zamówień partia na partie czy stosują zmienne wielkości partii.

MRP jest także pomocne w planowaniu produkcji. Warto znać jednak jego ograniczenia w tym zakresie. Pisząc o planowaniu produkcji mam tu na myśli przede wszystkim planowanie długo- i ewentualnie średnioterminowe. Sam MRP nie nadaje się w żaden sposób do planowania krótkoterminowego czy wręcz do harmonogramowania produkcji. Należy o tym pamiętać.

U podstaw funkcjonowania systemu lasy MRP leży zagregowana kalkulacja zapotrzebowania materiałowego. To jest jego podstawowe zadanie. Ma pokazywać: ile, czego i na kiedy firma będzie potrzebować, aby móc z sukcesem realizować proces produkcyjny.

MRP znajduje zastosowanie w firmach o najróżniejszym profilu produkcji i metodach wytwórczych. Był on jednak tworzony pod seryjną produkcję na magazyn. Dlatego też w przypadku produkcji na zamówienie MRP może okazać się niewystarczający.

Wady MRP

MRP ma jednak liczne wady, które powodują, że nie jest idealnym systemem, który rozwiązuje wszystkie problemy firm produkcyjnych. Ma on bowiem duże problemy z powszechnie istniejącą niepewnością. Niepewność w codziennym życiu atakuje firmę na każdym kroku. Jest to niepewność procesu produkcyjnego, popytu czy chociażby niepewność dostaw surowców. To powoduje, że system MRP musi być dopalony innymi narzędziami, aby w dzisiejszych czasach mógł przynosić oczekiwane korzyści.

MRP nic nie mówi na temat zdolności produkcyjnych. Wskazuje tylko na ograniczenia w postaci surowców. To jednak zbyt mało, aby można było na jego podstawie planować produkcję. Firmy opierające się tylko na systemie MRP wpadają w poważne tarapaty, ponieważ zakładają, że to surowce są wąskich gardłem i to tylko one ograniczają i tym samym wyznaczają maksymalną zdolność produkcyjną.

MRP nie radzi sobie z planowaniem produkcji w krótkim terminie, jej harmonogramowaniem czy też z kroczącymi horyzontami planistycznymi. Zbyt duża zmienność obecna w tych działaniach nie pozwala na skuteczne wykonywanie pracy za pomocą samego tylko systemu MRP.

Im bardziej skomplikowany wyrób gotowy, tym bardziej skomplikowane są struktury materiałowe. Trzeba bardzo dbać o odpowiednie więzy integralności, aby nie pojawiły się problemy z danymi. Drobny mały błąd w tej sferze spowoduje, że system MRP zacznie wysyłać błędne informacje do działów zaopatrzenia.

System MRP nie radzi sobie z kwestiami przezbrojeń, co tylko potęguje jego nikłe zastosowanie w planowaniu produkcji.

System ten ma również duże ograniczenia w przypadku firm, które na co dzień wykorzystują wiele alternatywnych metod produkcji, różne wersje BOMów i wiele zamienników wśród surowców produkcyjnych.

Ze względu na dużą ilość danych do przetworzenia, duża część systemów klasy MRP jest mało wydajna.

Podsumowanie

Jak więc widać, poza sporą ilością zalet, system MRP ma również swoje ograniczenia. Dlatego ważne jest, aby funkcjonował on w środowisku razem z innymi narzędziami, które będą go w znakomity sposób uzupełniać. Tylko wtedy firma będzie dysponowała odpowiednimi danymi do podejmowania kluczowych decyzji strategicznych i operacyjnych.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer

Aplikacja planistyczna- koszt czy mądra inwestycja?

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Aplikacja planistyczna- koszt czy mądra inwestycja?

Koszty to największy problem każdego menedżera produkcji. W każdej sekundzie swojego działania dąży do ich minimalizacji i optymalnym wykorzystaniu wszystkich zasobów produkcyjnych. Od tego bowiem zależy jego zysk. Im niższe koszty, tym wyższą marżę sprzedaży jest w stanie wygenerować przy danej cenie rynkowej.

Koszty mają to do siebie, że jeśli się ich nie pilnują to bardzo szybko szybują w górę i za nic nie chcą spaść na ziemię. Dlatego tak ważne jest, aby mieć je nieustannie na oku i trzymać w ryzach.

Dobry i zły koszt

Warto jednak mieć świadomość różnicy między dobrym a złym kosztem. Sprawa jest na pozór trywialna i oczywista. Dobry koszt tworzy wartość. Zły koszt jest tylko obciążeniem dla firmy i jest marnotrawieniem ograniczonych zasobów firmy.

Inwestycja czy koszt?

Dużo firm broni się przed inwestowaniem w nowoczesne rozwiązaniu ze strachu, że właśnie będzie to dla nich tylko i wyłącznie wydatek. Warto wtedy dogłębnie przeanalizować jaki będzie wynik wydanych w ten sposób pieniędzy. Jeżeli odpowiednia analiza wskaże, że dany wydatek przyniesie w przyszłości wzrost zysków czy też oszczędności przekraczające ten wydatek to jest to jak najbardziej opłacalna inwestycja i nie ma się nad czym zastawiać. Trzeba jak najszybciej skorzystać z szansy i rozwinąć swój biznes.

Czasem nawet drobna inwestycja w rozwiązanie usprawniające pracę ,może przynieść wiele korzyści. Warto pamiętać, że początkowo nawet na pozór spora inwestycja, będzie przynosiła korzyści w długim horyzoncie czasowym. Trzeba to uwzględnić i sprowadzić wszystko do jednego wspólnego mianownika.

Jednym z bardzo dobrych pomysłów na cięcie kosztów i usprawnienie działania firmy produkcyjnej jest wdrożenie aplikacji pomagającej w planowaniu produkcji. Planowanie produkcji to centralny proces w każdej firmie produkcyjnej. Jest to najważniejsze działanie z punktu widzenia efektywności i zyskowności firmy. Obejmuje one bowiem całą firmę, od etapu zaopatrzenia, aż do dostawy wyrobu gotowego klientowi. Jakikolwiek, nawet najmniejszy błąd w sferze planowania produkcji może być druzgocący w skutkach i znacząco wpłynąć na rentowność firmy produkcyjnej.

Planowanie produkcji jest w dzisiejszych czasach źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej. Dzięki odpowiedniemu planowaniu produkcji i wysokiej terminowości dostaw wyrobów o wysokiej jakości, firma może zdobyć niezniszczalną reputacje na rynku, co przysporzy jej rzesze wiernych i powracających klientów.

Na rynku istnieje wiele rozwiązań, które aspirują do tego, aby pomagać w planowaniu produkcji. Zakup i wdrożenie takiego oprogramowania to typowy problem oceny opłacalności inwestycji. Tak właśnie powinieneś ten temat rozpatrywać. Wybór oprogramowania musisz więc opierać na kosztach i zyskach jakie osiągniesz po wdrożeniu oprogramowania.

Masz ograniczone zasoby!

Każdy człowiek znajdujący się w sytuacji ograniczonych zasobów (czyli w tak naprawdę aktualnie panującej rzeczywistości rynkowej) chce nabyć produkt jak najszybciej, o jak najwyższej jakości i co najważniejsze jak najtaniej. Nie jest to jednak możliwe. Dlatego też trzeba określić pewne swoje priorytety. Nie można bowiem mieć wszystkiego. Nie istnieje produkt tani, o krótkim czasie realizacji i wysokiej jakości. Jest to z ekonomicznego punktu widzenia niemożliwe do spełnienia.

W przypadku niskiej ceny i szybkim czasie realizacji, należy pogodzić się z tym, że produkt nie będzie wysokich lotów. Będzie on miał raczej słabą jakość.

Z drugiej strony jeżeli oczekujemy produktu wysokiej jakości, o niskiej cenie, to czas realizacji będzie bardzo długi.

Jeżeli zaś oczekujemy wysokiej jakości i krótkiego czasu realizacji to musimy liczyć się z wysoką ceną takiego produktu.

Ustal swoje priorytety

Wszystko jest oczywiście kwestią indywidualnych potrzeb. Należy jednak pamiętać, że w dobie ograniczoności zasobów nie można mieć wszystkiego i trzeba ustalić sobie pewne priorytety. To właśnie te priorytety i główne potrzeby będą podstawą do wyboru odpowiedniego oprogramowania do planowania produkcji. System do planowania musi być niejako skrojony na miarę potrzeb i wymagań konkretnej firmy, aby mógł przynieść oczekiwane korzyści.

Inne potrzeby i priorytety będą miały wielkie korporacje, a inne małe czy średnie firmy. Duży wpływ na to również będzie miała grupa obsługiwanych klientów czy preferowany system produkcji. Głównym jednak celem wdrożenia oprogramowania do planowania produkcji będzie redukcja kosztów, wzrost jakości produkowanych wyrobów i usług, a także wzrost terminowości. To wszystko wpłynie na większą renomę firmy na rynku w oczach klienta, większe jej zaufanie i większą marżę sprzedaży.

Najczęściej firmy produkcyjne po wdrożeniu oprogramowania do planowania produkcji oczekują, że pomoże im to zarządzać całymi wydziałami produkcyjnymi. Będą mieli wgląd do postępu prac produkcyjnych, a także do zużycia surowców w czasie rzeczywistym. To pozwoliłoby im lepiej zarządzać kosztami i w sprawniejszy sposób optymalizować procesy produkcyjne. To są podstawowe wymagania, które musi spełniać system do planowania produkcji.

Jest to jednak dopiero wierzchołek góry lodowej.

Poza oczywistymi funkcjami, które takie programowanie musi posiadać to system musi być również przyjazny dla użytkownika. Musi być on łatwy w modyfikacji, aby można było dodawać do niego nowe funkcje i możliwości.

Świat się zmienia, a wraz z nim firmy i ich otoczenia rynkowe. System do planowania produkcji musi na bieżąco zmieniać się z firmą, aby cały czas wspomagać ją w tworzeniu wartości dodanej dla klientów. Nie ma nic gorszego niż system, który zostaje w tyle i nie nadąża za zmianami. Staje się on tylko obciążeniem dla firmy, a jego użyteczność jest znikoma. Modyfikacje systemu muszą być możliwe do wykonania, a dodanie dodatkowych funkcji musi być rozsądne zarówno czasowo jak i kosztowo. Nie można również czekać w nieskończoność na ich wdrożenie. Czas to pieniądz, więc każda firma oczekuje jak najszybszego wdrożenia oczekiwanych zmian, aby mogła wrócić jak najszybciej do efektywnej i produktywnej pracy.

Warte uwagi jest również to, że system do planowania produkcji musi być stabilny. Musi pracować 24 godziny na dobę bez żadnych przerw czy przestojów. Każda drobna awaria tego oprogramowania to spore kłopoty dla firmy. Należy pamiętać, że wcześniej czy później jakieś niedogodności z tego tytułu z pewnością się pojawią. Warto mieć wtedy wsparcie działu technicznego, które w szybki sposób taką usterkę będzie w stanie naprawić. Utrzymanie w ruchu oprogramowania do tego głównego procesu w firmie jakim jest planowanie produkcji jest bezcenne. Nie powoduje to bowiem żadnych postojów na produkcji i zamieszania, które miałoby wpływ na terminową realizację zleceń produkcyjnych.

W co jednak zainwestować, aby system do planowania produkcji przynosił odpowiednie korzyści i dodatkowo spełniał te postawione wyżej wymagania?

Jest rozwiązanie dla firm myślących perspektywicznie, a jednocześnie troszczących się o rentowność każdej inwestycji. Są dostępne aplikacje łatwe we wdrożeniu i utrzymaniu, które pomagają w delegowaniu i kontrolowaniu realizacji zadań. Informacje o postępie realizacji pracy spływają w ramach tych systemów w czasie rzeczywistym do kierowników produkcji. Podnosi to efektywność realizacji procesów produkcyjnych, a także powoduje wzrost jakości produkowanych wyrobów i spadek kosztów ich produkcji.

Rozwiązanie jest łatwe we wdrożeniu, charakteryzujące się bardzo pozytywnym stosunkiem możliwości do ceny i co najważniejsze łatwe w obsłudze dla pracowników w każdym wieku.

Więcej na temat takiej aplikacji do planowania produkcji dowiesz się tutaj.

Aplikacja nie wymaga ponoszenia regularnych kosztów. Odchodzą ci więc duże bieżące koszty, gdzie u innych dostawców oprogramowania firma musi płacić horrendalnie wysokie koszty tylko za każdą licencję stanowiskową. Wystarczy jednorazowa inwestycja w oprogramowanie i możesz z niego korzystać przez całe swoje życie.

Aplikacja ta jest również świetna jeżeli chodzi o jej rozbudowę. Bez problemów, będziesz mógł dodać do niej kolejne funkcje i możliwości, a ich wdrożenie będzie szybkie i przyjemne. Takie dodatkowe rozszerzenia będą wtedy uszyte na miarę twoich potrzeb, więc będą w 100% idealne do zastosowania w twojej firmie.

Więcej dowiesz się tutaj.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer

Jak zmniejszyć koszty produkcji?

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Jak zmniejszyć koszty produkcji?

Harmonogramowanie produkcji i optymalizacja procesów produkcyjnych

Harmonogramowanie produkcji i optymalizacja procesów produkcyjnych to dwa główne obszary, którymi zainteresowani są menedżerowi produkcji. Dzieje się także względu na ciągłe dążenie do zmniejszenia kosztów produkcji. Zmniejszenie kosztów produkcji nie jest jednak jedynym celem, do którego dążą firmy produkcyjne. W dobie coraz większej konkurencji i rosnących wymaganiach konsumentów, poza zmniejszeniem kosztów produkcji, systemy produkcyjne muszą być elastyczne, aby cały czas dostosowywać się do zmieniających się warunków funkcjonowania firm produkcyjnych.

Wielkość partii produkcyjnej

Harmonogramowanie produkcji to sprecyzowanie wielkości partii produkcyjnej, zdefiniowanie wszystkich ograniczeń i sporządzenie szczegółowego harmonogramu prac produkcyjnych.

Dzięki temu możliwe jest rozłożenie wszystkich operacji produkcyjnych na odpowiednich stanowiskach w sposób jak najbardziej optymalny. Pozwala to również określić terminy realizacji poszczególnych zamówień.

Wielkość partii jest ustalana indywidualnie przez każdą firmę. Zależy ona bowiem od specyfiki działalności danej firmy i od jej polityki w zakresie kosztów. Zasadniczo dąży się do jak najbardziej efektywnego wykorzystania zasobów i zmniejszenia ilości przezbrojeń maszyn w toku prac produkcyjnych. Z drugiej jednak strony należy mieć na uwadze wymagania klientów i złożone przez nich zamówienia na wyroby danego typu.

Sam proces harmonogramowania nie jest tak prosty i oczywisty jak by się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Podczas harmonogramowania pojawiają się chociażby takie problemy jak:

 • występowanie zdarzeń losowych, których planista nie może przewidzieć, ale na które musi bardzo szybko zareagować,
 • brak dostępności surowca spowodowanego opóźnieniami w dostawach,
 • brak dostępności maszyn związanych z awariami bardzo opóźnieniem realizacji niektórych prac produkcyjnych,
 • brakiem dostępności zasobów ludzkich związanych ze zwolnieniami lekarskimi, fluktuacją wykwalifikowanej kadry czy zwiększoną pracochłonnością niektórych prac produkcyjnych,
 • konieczność podziału serii produkcyjnej na mniejsze fragmenty, aby przyspieszyć realizację prac produkcyjnych.

Wiarygodne dane produkcyjne

Istotne w przygotowywaniu skutecznych harmonogramów produkcji jest to, aby planista dysponował odpowiednim zakresem informacji zarówno z wnętrza firmy jak i z jej otoczenia bliższego. 

Planista musi dysponować bieżącymi danymi z zakresu gospodarki magazynowej i zakupów, aby mógł on śledzić na bieżąco zasoby jakimi firma dysponuje teraz i jakimi będzie dysponować w najbliższej przyszłości. Każde opóźnienia w dostawach planista musi niezwłocznie konfrontować z harmonogramami i na bieżąco je modyfikować. Planista musi również na bieżąco śledzić obłożenie stanowisk pracy i dysponowanymi przez firmę zasobami pracy ludzkiej. 

Bardzo ważnym zadaniem planisty produkcji jest takie rozłożenie prac produkcyjnych, aby koszty rzeczywiste były jak najmniejsze przy jednoczesnym zachowaniu terminowej realizacji prac produkcyjnych. Planista cały czas musi kontrolować wykonywanie poszczególnych operacji produkcyjnych i interweniować, gdy dochodzi do jakichkolwiek odchyleń od wcześniej ustalonych normatywów.

Dlatego też każdy system wspierający planowanie produkcji musi na bieżąco bilansować czynniki produkcji, które są potrzebne do wykonania szeregu zleceń produkcyjnych.

Koszty

Dobry system planistyczny wspiera również rozliczenie kosztów produkcji. Często koszty normatywne drastycznie odbiegają od kosztów rzeczywiście poniesionych na wyprodukowanie danego zlecenia produkcyjnego. Błędem więc jest opieranie się tylko i wyłącznie na kosztach normatywnych. Wiele firm tak postępuje, a lukę w poniesionych kosztach rozpisuje w koszty wydziałowe. To błędne podejście bo nie odzwierciedla one rzeczywistości i uniemożliwia ocenę rentowności zleceń produkcyjnych. Tylko opieranie się na kosztach rzeczywistych pozwala na realną ocenę rentowności poszczególnych zleceń produkcyjnych. To pozwala na eliminacje nierentownych zleceń, co pozytywnie wpływa na osiągane przez firmę zyski.

Aby jednak można było odpowiednio analizować koszty, system musi na bieżąco być zasilany odpowiednimi danymi pochodzącymi z produkcji. Dzięki temu w czasie rzeczywistym będzie można podglądać koszty generowane podczas wykonywania danego zlecenia. Controller kosztów będzie w stanie odpowiedzieć na pytanie, które operacje generują najwyższe koszty, a także w którym miejscu procesu dochodzi do przekroczenia kosztów planowanych. Dzięki temu firma będzie mogła podjąć odpowiednie działania korygujące zmierzające do optymalizacji kosztowej procesów produkcyjnych.

Wykres Gantta

Dużym ułatwieniem dla planistów produkcji jest wykres Gantta, czyli graficzna prezentacja wszystkich operacji technologicznych rozłożonych w czasie. Operacje prezentowane są w postaci pasków o różnym kolorze i długości, która to określa długość wykonywania danej operacji produkcyjnej. Dzięki temu w łatwy sposób planista może określić termin realizacji danego zlecenia produkcyjnego. Może on również w prosty sposób zarządzać obłożeniem maszyn, a także analizować nieprawidłowości w wydajności procesów produkcyjnych w danym gnieździe produkcyjnym.

Działania korygujące

W przypadku, gdy termin realizacji wynikający z wykresu Gantta jest zbyt długi w porównaniu z oczekiwaniem klienta, planista produkcji może podjąć wiele działań zmierzających do skrócenia czasu realizacji danego zlecenia produkcyjnego. Może on:

 • nadać inne priorytety wykonania zleceń produkcyjnych,
 • zlecić wykonanie danej operacji u kooperanta,
 • wydłużyć czas pracy na danym stanowisku roboczym,
 • zlecić wytwarzanie na danym stanowisku wyrobów w mniejszych partiach.

Najważniejszy jest zadowolony klient

Oczywiście pewne działania mogą wiązać się z poniesieniem dodatkowych kosztów. W większości przypadkach jest to jednak opłacalne działanie ze względu na skrócenie czasu realizacji zamówień i sprostanie oczekiwaniom klienta. Na końcu procesu produkcyjnego zawsze najważniejszy jest zadowolony klient, który wraca do firmy z nowymi zamówieniami.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer

WMS, czyli system do zarządzania gospodarką magazynową

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

WMS, czyli system do zarządzania gospodarką magazynową

Dzisiaj zarządzanie zapasami wygląda zgoła odmiennie niż jeszcze jakiś czas temu. Gospodarka magazynowa ulega bardzo szybkim przemianom. Jest to spowodowane bardzo szybko rosnącym wymaganiom klienta. To z kolei powoduje, że jeśli firma chce być konkurencyjna na rynku musi na te rosnące wymagania odpowiedzieć. Dlatego też magazyn często jest obszarem, gdzie skomplikowane procesy wewnętrzne znacząco odbiegają od tych realizowanych jeszcze kilka lat temu.

W magazynie wyroby i surowce przebywają coraz krótszy okres czasu. Dodatkowo firmy korzystają z coraz bardziej skomplikowanych i złożonych łańcuchów dostaw. Dlatego też konieczne jest, aby firmy korzystały z odpowiednich systemów informatycznych wspomagających gospodarkę magazynową.

WMS

Jednym z takich rozwiązań jest system WMS, czyli magazynowy system informatyczny. Oczywiście firmy sięgające po rozwiązania IT muszą mieć przed oczami swoje własne potrzeby i specyfikę prowadzonej działalności.

Wdrożenie systemu WMS niesie za sobą wiele korzyści. Są to przede wszystkim:

 • kontrola poziomu i struktury zapasów (minimalizacja strat wynikających z przeterminowania surowców czy wyrobów gotowych),
 • skrócenie czasu przepływu materiałów w całym procesie produkcyjnym,
 • skrócenie czasu realizacji zamówień.

Innymi słowy mówiąc system WMS pomaga w zarządzaniu całą gospodarką magazynową obejmując nie tylko kontrolę stanów magazynowych, ale również ich strukturę i lokalizację. Zajmuje się on również optymalizacją przyjęcia surowców, towarów, półwyrobów czy wyrobów gotowych. Do jego zadań należy również optymalne wydawanie poszczególnego asortymentu na produkcję czy wysyłkę do klienta.

WMS to system do zarządzania magazynem. To już nie tylko ewidencja operacji magazynowych i generowanie dokumentów, które potwierdzają zmiany stanu magazynowego wynikającego z przesunięć magazynowych, wydań czy przyjęć do magazynu. WMS potrafi generować alerty w przypadku wystąpienia nieprawidłowości. System WMS pomaga w automatyzacji prac magazynowych związanych chociażby z automatyczną identyfikacją. Dzięki temu operator bardzo szybko jest w stanie uzyskać informacje o tym co na magazynie się znajduje, w jakiej ilości i w jakim miejscu. Ma on również dostęp w czasie rzeczywistym do informacji niezbędnych do efektywnego zarządzania magazynem.

Integracja WMS z ERP

W praktyce system WMS nie istnieje w oderwaniu od innych systemów informatycznych. Musi on być zintegrowany chociażby z systemem ERP funkcjonującym w danej firmie. Dzięki temu firma jest w stanie:

 • skrócić czas kompletacji zamówień,
 • zmniejszyć koszty magazynowania, dzięki optymalnemu wykorzystaniu powierzchni magazynowej i szybkiemu dostępowi do danego asortymentu znajdującego się na magazynie,
 • przyspieszyć obrót informacji magazynowych w firmie,
 • zwiększyć efektywność prac na magazynie,
 • zmniejszyć koszty szeroko rozumianych operacji logistycznych,
 • przyspieszyć wykonywanie operacji logistycznych, co pozytywnie wpływa na terminowość realizacji zleceń produkcyjnych.

Integracja systemu WMS z systemem ERP pozwala na podejmowanie decyzji w oparciu o aktualne i rzetelne informacje. Dzięki temu kierownictwo firmy może szybko reagować, gdy tylko nastąpią jakieś nieprzewidziane zdarzenia. Im bardziej dynamiczne otoczenie, w którym firma funkcjonuje, tym nabiera to większego znaczenia.

Przyszłość gospodarki magazynowej

Systemy WMS już niedługo staną się standardem we wszystkich firmach produkcyjnych. Coraz większa ilość danych do przetworzenia i coraz dynamiczniejsze otoczenia rynkowe niejako zmuszą firmy do zainwestowanie w systemy tej klasy i do odpowiedniego ich zintegrowania z funkcjonującymi już systemami ERP.

Magazyn często jest ośrodkiem kosztów, któremu warto się dokładniej przyjrzeć i poszukać oszczędności. Najprostszą drogą do ograniczenia kosztów jest standaryzacja procesów i ich automatyzacja. Automatyzacja procesów wymaga wsparcia systemami informatycznymi. Jak więc widać systemy WMS muszą być zintegrowane z systemami ERP. Tylko wtedy będzie można skutecznie zarządzać firmami produkcyjnymi i optymalizować koszty w sferze gospodarki magazynowej.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer