Elastyczne planowanie produkcji – część 2

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Elastyczne planowanie produkcji – część 2

Jak jednak z sukcesem połączyć produkcję seryjną i produkcję jednostkową?

Jak znaleźć tego mitycznego Świętego Graala, którego nieustannie poszukują menedżerowie produkcji?

A może on w ogóle nie istnieje i nie można efektywnie produkować zarówno w dużych seriach jak i jednostkowo na specjalne zamówienie klienta?

Czy jest w ogóle możliwe, aby firma była na tyle elastyczna, aby dostosować swoją produkcję do różnej skali zamówień, do konkretnych potrzeb klienta i jednocześnie być konkurencyjną cenowo na rynku?

To wszystko jest możliwe, ale należy się do tego odpowiednio przygotować i wdrożyć odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne.

SMED

Jednym z takich rozwiązań jest SMED, który pozwala na redukcję czasów przezbrojeń. Metoda ta zakłada wykonywania jak najwięcej prac związanych z przezbrojeniem maszyny bez konieczności jej zatrzymywania. Dodatkowo metoda ta kładzie duży nacisk na wykorzystanie dodatkowego oprzyrządowania, które przyspieszy i ułatwi przezbrojenie maszyny. W zależności od firmy, SMED potrafi skrócić średni czas przezbrojeń nawet o kilkadziesiąt procent. Proszę zauważyć, że czas ten dodatkowo można wykorzystać na produkcję i generowanie wartości dla klienta. To realnie widoczne korzyści, które przekładają się na osiągane przez firmę wyniki finansowe.

Planowanie produkcji

Kolejnym obszarem, któremu warto się przyjrzeć jest proces planowania produkcji.

Elastyczność w przypadku planowana produkcji to zdolność do prostego i co ważniejsze, natychmiastowego wprowadzania zmian i modyfikacji harmonogramu. Takie zmiany są konieczne z wielu powodów. Do najważniejszych z nich zalicza się chociażby:

 • awaria maszyny,
 • niedostępność zasobów w postaci surowców czy nieobecności pracowników produkcyjnych,
 • pozyskanie nowego zlecenia,
 • sytuacja losowa, która obniżyła okresowe możliwości produkcyjne firmy,
 • niezrealizowanie planu produkcyjnego ze względu na mniejszą wydajność pracy niż zakładana,
 • zmiana priorytetów ważności wykonania poszczególnych zleceń produkcyjnych.

Im bardziej skomplikowane i złożone są procesy produkcyjne, tym trudniejsze jest planowania produkcji. Ma to związek z uwzględnieniem coraz to większych ilości zmiennych. Zmiana jednego z parametrów wpływa w bardzo dużym stopniu na efektywność całego procesu planowania produkcji. Dlatego tak ważne jest, aby natychmiast reagować na wszelkie nieprawidłowości i odchylenia od normy podczas realizacji procesu produkcyjnego.

Jak zachować elastyczność?

Im bardziej skomplikowane procesy i im bardziej dynamiczne otoczenie, w którym firma funkcjonuje, tym więcej zadań musi delegować na niższe szczeble organizacyjne. Musi coraz niżej delegować obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność, aby sprostać szybkim zmianom, jakie mają miejsce w otoczeniu rynkowym i w samej firmie. Bardzo ważne jest również wdrożenie w jak największym stopniu automatyzacji procesu planowania, które umożliwi tworzenie alternatywnych scenariuszy i umożliwi wybór najbardziej optymalnego rozwiązania z punku widzenia korzyści osiąganych przez firmę.

Dzięki możliwości szybkiemu tworzenia scenariuszy planista może testować najróżniejsze scenariusze związane chociażby z niedostępnością pewnych zasobów, skróceniem bądź też wydłużeniem danej partii produkcyjnej czy też podzieleniem danej partii produkcyjnej na mniejsze. Dzięki temu będzie on dysponował odpowiednim zakresem informacji, który pomoże mu podjąć najbardziej optymalne decyzje w danej sytuacji. Na rynku istnieje wiele rozwiązań informatycznych, które umożliwiają tworzenie scenariuszy produkcji i które pomagają w podejmowaniu optymalnych decyzji.

Kryteria

Przy planowaniu scenariuszowym pierwszym zadaniem planisty jest dobór odpowiednich kryteriów według których będą tworzone poszczególne harmonogramy produkcyjne. Kryteria te wynikają z celów jakie firma chce osiągnąć w związku z realizacją procesu planowania produkcji. Cele te są sprawą indywidualną i zależą od strategii konkretnej firmy, a także od warunków w jakich dana firma funkcjonuje. Nieco uogólniając ten temat można jednak powiedzieć, że najczęściej wykorzystywanymi kryteriami w budowaniu harmonogramów produkcyjnych są:

 • priorytety wykonania poszczególnych zamówień wynikające z oczekiwanego terminu dostawy przez klienta końcowego,
 • dostępność zasobów w postaci surowców niezbędnych do zrealizowania procesu produkcyjnego,
 • wymagany termin wykonania zamówień produkcyjnych,
 • minimalizacja czasów realizacji zleceń produkcyjnych,
 • minimalizacja liczby przezbrojeń,
 • maksymalizacja obłożenia maszyn produkcyjnych.

Oczywiście takich kryteriów może być dużo więcej. Wszystko zależy od potrzeb danej firmy. Nie można z góry narzucić określonych kryteriów danej firmie. Każda firma jest bowiem inna i wymaga indywidualnego podejścia do procesu planowania. Nie istnieje jedna złota recepta do wdrożenia we wszystkich firmach.

System informatyczny

Odpowiedni system informatyczny jest bardzo pomocny w poszukiwaniu optymalnego harmonogramu produkcji. Optymalnego oczywiście pod względem przyjętych kryteriów. Dzięki temu zakup i wdrożenie takiego systemu jest dla firmy opłacalne, ponieważ z dnia na dzień pozwala na szybkie i sprawne realizowanie nawet jednostkowych zleceń. Taki system w szybki sposób pozwala reagować na pojawiające się szanse i zagrożenia podczas realizacji procesu produkcyjnego.

Dzięki temu firma staje się elastyczna i może uzyskać trwałą przewagę konkurencyjną, która będzie trudna do skopiowania przez jej konkurentów. Na zewnątrz firmy nie widać z czego tak naprawdę wynika jej elastyczność, więc konkurenci nie są w stanie skopiować jej dobrych wzorców funkcjonowania.

Elastyczność funkcjonowania pozwala również w większym stopniu spenetrować obsługiwane rynki, a także poszerzyć swoją ofertę i grupę docelową wchodząc i zdobywając szturmem nowe rynki, dotąd nie obsługiwane. To wszystko przełoży się na drastyczny wzrost sprzedaży i tym samym zysków firmy.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer

Elastyczne planowanie produkcji – część 1

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Elastyczne planowanie produkcji – część 1

Jak w dzisiejszych czasach wygrać walkę konkurencyjnym na rynku, zdobywać przewagę nad rywalami i cały czas zwiększać sprzedaż na rynku?

Jedną z odpowiedzi jest elastyczność

Elastyczność coraz częściej stanowi ważną przewagę konkurencyjną. Szczególnie wśród małych i średnich firm produkcyjnych (ale nie tylko wśród nich). Klienci są coraz bardziej wybredni, a producenci muszą te wymagania spełniać lepiej od konkurencji. Muszą stale dostosowywać się do zmieniających się oczekiwań rynku. Oczekiwania klientów są coraz bardziej zróżnicowane. Firmy chcące wygrać walkę konkurencyjną i ciągle zwiększać sprzedaż muszą być coraz bardziej elastyczne. Klienci oczekują coraz bardziej spersonalizowanych wyrobów po akceptowanej cenie i bardzo szybkim czasie realizacji. Firmy, które będą w stanie spełnić te oczekiwania uzyskają trwałą przewagę konkurencyjną i zyskają lojalnych klientów na wiele lat.

Jak połączyć produkcję seryjną i jednostkową?

Coraz częściej firmy stoją przed bardzo poważnym wyzwaniem. Jak połączyć produkcję seryjną i jednostkową? Niby prosta sprawa. W praktyce jednak prowadzi do wielu poważnych komplikacji.

Dlaczego tak się dzieje?

Produkcja seryjna i jednostkowa to dwa, bardzo odmienne rodzaje produkcji mające swoje wady i zalety. Te dwa typy produkcji mają odmienną charakterystykę i wymagają różnego podejścia do tematu sterowania procesem produkcji.

Produkcja jednostkowa

Im większa zmienność w danym procesie produkcyjnym, tym więcej pracy należy wykonać na etapie planowania, przygotowania a także samej już realizacji produkcji. Im krótsze serie produkcyjne, tym więcej ilość przezbrojeń firma musi wykonać, aby zrealizować zlecenia produkcyjne. Dlatego też coraz ważniejszym zagadnieniem staje się ustalenie optymalnej wielkości partii i tym samym ilości przezbrojeń w danym horyzoncie czasowym.

Każde przezbrojenie powoduje wzrost kosztów. Wydłuża się bowiem postój w danym gnieździe produkcyjnym, a tym samym marnowane są zasoby. W przypadku produkcji seryjnej można ograniczyć ilość przezbrojeń i wydłużyć serie produkcyjne. To będzie powodowało minimalizację kosztów związaną z postojami wskutek przezbrojeń maszyn. Z drugiej jednak strony może to powodować wzrost kosztów magazynowania wyrobów gotowych.

Z kolei mniejsze partie powodują, że wyroby gotowe nie są magazynowane w tak dużej ilości. Skutkuje to zmniejszeniem kosztów magazynowania, ale również zwiększeniem kosztów w związku z dużą liczbą przezbrojeń.

Minimalizuj koszty całkowite

Jak więc widać nic nie jest tutaj białe albo czarne. Tak jak zawsze należy rozpatrywać tutaj koszty w kontekście całościowych kosztów organizacji. Miejscowa optymalizacja kosztowa może bowiem doprowadzić firmę do poważnych problemów. Najważniejsze jest znalezienie tzw. złotego środka, który spowoduje osiągnięcie optymalnych kosztów całościowych, a nie tylko lokalną minimalizację kosztów.

Ogranicz wielkość partii produkcyjnej

Dlaczego w niektórych przypadkach warto ograniczyć wielkość produkowanej partii produkcyjnej?

 Przemawia za tym kilka aspektów. Są m.in.:

 • rosnące zapasy w toku,
 • wydłużanie się cyklu produkcyjnego,
 • wahania wielkości popytu,
 • coraz większe koszty utrzymania zapasów.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer

Czy potrzebujesz systemu informatycznego, aby skutecznie planować produkcję?

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Czy potrzebujesz systemu informatycznego, aby skutecznie planować produkcję?

Nie potrzebuję systemów informatycznych bo prowadzę mała firmę

Wśród mikro czy małych przedsiębiorstw panuje przekonanie, że ze względu na rozmiary prowadzonej działalności, mogą prowadzi biznes bez korzystania z narzędzi informatycznych.

Jak jednak jest w rzeczywistości?

Kosztowne planowanie produkcji

Teoretycznie w przypadku bardzo malej firmie i bardzo prostym procesie produkcyjnym prawdą jest, że można wszystko zaplanować i dopilnować na kartce papieru. Jest to jednak tylko jedna strona medalu, ponieważ takie działanie jest skrajnie nieefektywne w XXI wieku. Jeżeli w tego typu firmie nie ma wdrożonego żadnego systemu informatycznego do planowania i dodatkowo prezes firmy nie widzi konieczności takiego wdrożenia to zarządzania taką małą firmą jest bardzo trudne i czasochłonne.

Kierownictwo firmy musi bardzo wiele czasu spędzić na ręcznym planowaniu i uwzględnianiu wszystkich zmiennych i ograniczeń wpływających na proces planowania i harmonogramowania produkcji. Każda, nawet drobna zmiana obraca w pył cały misternie zbudowany plan produkcji i należy ten żmudny proces powtórzyć, aby stworzyć plan możliwy do wykonania. Kolejną konsekwencją takiego działania jest fakt, że kierownictwo firmy jest zajęte planowaniem i kontrolą i koniec końców brakuje już czasu na najważniejsze ich zadania jakim jest rozwój firmy i generowanie coraz większych zysków. Pamiętaj, że im więcej zleceń tym więcej pracy musisz włożyć w zaplanowanie i kontrolowanie procesu produkcji.

System informatyczny

Wsparcie narzędzi informatycznych w dzisiejszych czasach to konieczność. Nie wyobrażam sobie, że jakiekolwiek firmy mogą bez nich funkcjonować. Wsparcie narzędzi informatycznych to już dzisiaj nie konieczność ponoszenia dodatkowych zbędnych kosztów, ale niezbędna inwestycja, która bardzo szybka zwraca się z nawiązką. Jedyną rzeczą, której nie możesz kupić jest twój czas. Pamiętaj o tym kiedy następnym razem będziesz rozważał sensowność inwestycji w rozwiązania informatyczne.

Dobierz rozwiązanie do własnych potrzeb

Rozwiązania informatyczne w oczach większości przedsiębiorców jawią się jako wielotysięczne czy nawet milionowe inwestycje. Tak jest tylko w niektórych przypadkach. Na rynku można nabyć oprogramowanie na każdą kieszeń w zależności od potrzeb i dysponowanego budżetu. Nie musisz się więc obawiać, że prowadząc mały czy średni biznes będziesz zmuszony do nabywania kombajnów do planowania produkcji z wieloma funkcjami, z których pewnie i tak nie będziesz korzystał. Możesz nabyć rozwiązania o bardzo korzystnej cenie w porównaniu do oferowanych korzyści wynikających z wdrożenia i użytkowania oprogramowania do planowania produkcji. Kluczową kwestią jest tutaj optymalizacja inwestycji w oprogramowanie. 

Cały czas ze strony Unii Europejskiej jest nacisk na informatyzowanie firm produkcyjnych. Można na ten cel pozyskać dotacje i grzechem byłoby z tego nie skorzystać. Z roku na rok wzrastają nakłady na cyfryzację i informatyzację przedsiębiorstw w całej Europie.

Chciałbym zwrócić twoją uwagę na rozwiązania informatyczne, które często są marginalizowane, ale charakteryzują się bardzo wysokim współczynnikiem ceny do korzyści jaki przynosi ich wdrożenie.

Arkusz kalkulacyjny Excel

Najbardziej popularnym narzędziem do wszelkich analiz jest arkusz kalkulacyjny Excel. Jest to narzędzie o bardzo dużych możliwościach. Dzięki temu można go zaadaptować do wykonywania różnych zadań w firmie. Jednym z takich zadań jest tworzenie planów i harmonogramów produkcji.

Zaletą tego narzędzia jest fakt, że Excel w podstawowej obsłudze jest bardzo prostym narzędziem, dzięki któremu możesz w lepszy sposób kontrolować proces produkcji. Jest to bardzo elastyczne narzędzie, które można dostosować pod specyfikę funkcjonowania każdej firmy produkcyjnej. Pozwala również na wizualizację danych w odpowiedniej, łatwej do analizowania formie.

Elastyczność oprogramowania ma jednak również drugą stronę medalu. Trzeba poświęcić sporo ilości czasu na dostosowanie go do realiów prowadzonego procesu produkcji, aby mógł spełniać swoją funkcję i pomagać w planowaniu produkcji.

Samo tylko przeniesienie danych z kartki papieru do arkusza kalkulacyjnego Excel tak naprawdę niewiele pomoże, jeśli w dalszym ciągu przedsiębiorcy będą uzupełniać dane i przeliczać wszystko ręcznie, aby uzyskać informacje o terminie realizacji danego zlecenia produkcyjnego uwzględniającego wszystkie spóźnione dostawy surowców czy zmniejszenia wydajności pracowników na hali produkcyjnej.

Aplikacje w Excelu

Do klasycznych arkuszy kalkulacyjnych można dzięki językowi VBA dodać inteligencję, ale wymaga to od planistów posiadania odpowiedniej specjalistycznej wiedzy z tego zakresu.

Wiele firm ma również problemy z odpowiednim nadzorem nad zmianami w standardowych arkuszach kalkulacyjnych, co prowadzi do utraty kontroli nad kolejnymi wersjami arkuszy.

Excel z pewnością jest krokiem w dobrą stronę, ale jeżeli planowanie i harmonogramowanie produkcji ma przynieść oczekiwane rezultaty to należy od razu zainwestować chociażby w aplikacje pisane w Excelu, a sam Excel traktować jako interfejs komunikujący się z bazą danych.

Aplikacje w Excelu są narzędziem, które pomagają usprawniać zarządzanie produkcją. Wdrożenie takiej aplikacji jest bardzo szybkie i tym samym szybko zaczyna zarabiać na siebie. Co więcej, interfejs jest intuicyjny i opiera się na znanym wszystkim arkuszu kalkulacyjnym Excel. Dzięki temu odchodzi inwestowanie w wielodniowe szkolenia z obsługi tego typu programów. Dlatego też praktycznie z dnia na dzień można w pełni wykorzystywać możliwości takiej aplikacji.

Korzyści z wdrożenia aplikacji w Excelu

Dzięki takiej aplikacji można osiągnąć następujące korzyści:

 • skrócenie czas realizacji zleceń produkcyjnych,
 • zwiększenie wskaźnika terminowości realizacji zleceń produkcyjnych,
 • poprawienie komunikacji z klientem końcowym, który będzie na bieżąco informowany o statusie realizacji jego zlecenia produkcyjnego,
 • poprawa kontroli statusu realizacji poszczególnych zleceń produkcyjnych,
 • obniżka kosztów, dzięki zwiększeniu wykorzystania dysponowanych zasobów,
 • zwiększenie wydajności na produkcji, dzięki precyzyjnie określonej liście zadań do wykonania na każdej zmianie roboczej z podziałem na gniazda robocze i poszczególnych pracowników.

Reasumując taka aplikacja przede wszystkim pozwala zaoszczędzić energię i czas tracony na dowiadywanie się: co, gdzie, kiedy i na jakim etapie. Aplikacja usprawnia przepływ informacji i pozwala na szybsze podejmowanie decyzji i reagowanie na niespodziewany rozwój sytuacji. W związku z faktem, iż procesy produkcyjne są coraz bardziej skomplikowane, a łańcuchy dostaw coraz bardziej złożone, aplikacje tego typu zyskują na znaczeniu. Są one bowiem odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się warunki funkcjonowania firm produkcyjnych.

Dzięki relatywnie niskiej inwestycji można osiągnąć fenomenalne rezultaty. Firmy są w stanie znacznie przyśpieszyć realizację zleceń produkcyjnych, zwiększyć poziom terminowości realizacji zleceń produkcyjnych, ograniczyć koszty swojej działalności i co najważniejsze zwiększyć generowany wynik finansowy.

Firma zwiększa kontrolę nad procesami realizowanymi w firmie, co w konsekwencji prowadzi do wdrożenia  wielu nowych usprawnień i likwidacji problemów, o których istnieniu firma nie miała pojęcia.

Tego typu aplikacje rekomenduję wszystkim firmom produkcyjnym niezależnie od branży, w której funkcjonują, ich wielkości czy etapu rozwoju. Jest to pierwszy krok na zrewolucjonizowaniu swojej działalności, zbudowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku i generowaniu coraz większej wartości dla swoich klientów.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer

Planowanie zdolności produkcyjnych – część 3

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Planowanie zdolności produkcyjnych – część 3

Określenie potrzebnej zdolności produkcyjnej w danym horyzoncie czasowym

Aby precyzyjnie określić potrzebne zdolności produkcyjne nie wystarczy znajomość ilości potrzebnego czasu pracy ludzkiej i maszyn. Niezbędne jest również sprecyzowanie kiedy i w jakiej ilości będą one potrzebne, aby zrealizować plan sprzedaży.

Dane na temat ilościowego zapotrzebowania na czynniki produkcji jest łatwo dostępne w postaci normatyw czasowych wynikających z technologii produkcji oraz informacji o wielkości zamówienia.

Czas potrzebny na zrealizowanie zamówienia można łatwo obliczyć mnożąc marszrutę na 1 szt. danego wyrobu gotowego przez ilość zamówionych towarów. Oczywiście należy tutaj również uwzględnić straty czasowe wynikające z przezbrojenia maszyny czy wyprodukowania pewnego odsetka wadliwych detali.

Trudniejszym zadaniem jest rozłożenia wszystkich zleceń produkcyjnych w czasie i co się z tym wiąże również zapotrzebowania na czynniki produkcji.

Planowanie wstecz i w przód

W praktyce gospodarczej możemy się spotkać z dwoma podstawowymi metodami planowania produkcji: wstecz i w przód.

Jeżeli chodzi o planowanie wstecz to punktem bazowym jest tutaj termin realizacji zlecenia produkcyjnego. Począwszy od niego przesuwamy się do wcześniejszych operacji (z uwzględnieniem marszrut technologicznych) aż do pełnego zaplanowania zlecenia produkcyjnego. W tym typie planowania produkcji, data rozpoczęcie operacji jest jednocześnie najpóźniejszą datą zakończenia operacji bezpośrednio ją poprzedzającą.

Planowanie w przód odbywa się w przeciwnym kierunku. Jako bazę jest tutaj termin rozpoczęcia pierwszej operacji. Następnie planuje się wszystkie kolejne operacje danego zlecenia z uwzględnieniem marszrut technologicznych aż do ostatniej operacji. W tym przypadku data zakończenia operacji jest jednocześnie najwcześniejszą datą rozpoczęcie operacji kolejnej.

Planowanie z uwzględnieniem obciążenia zasobów i bez uwzględniania obciążenia zasobów

Do planowania od strony obciążenia zasobów można podejścia dwa sposoby: z uwzględnieniem obciążenia zasobów i bez uwzględnienia obciążenia zasobów.

W przypadku braku uwzględnienia obciążenia zasobów, plany produkcyjne budowane są tak jakby w firmie nie istniały ograniczenia. Zdolność produkcyjna maszyn w tym przypadku jest nieograniczona.

Z kolei podejście uwzględniające obciążenie maszyn wymusza planowanie produkcji jedynie do maksymalnej istniejącej zdolności produkcyjnej danej maszyny w danym momencie w czasie. Gdy zdolność ta jest przekraczana planista musi tak rozłożyć produkcję w czasie, na danej maszynie, aby fizycznie produkcja mogła zostać zrealizowana. W tego typu planowaniu i harmonogramowaniu, kluczową kwestię odgrywają priorytety czyli pilność poszczególnych operacji produkcyjnych ze względu na obrany przez firmę cel.

W zależności od konkretnej sytuacji planista wybiera metodę planowania wstecz lub w przód. Jeżeli zamówień jest na tyle, że kluczowe zasoby są maksymalnie obciążone to  zazwyczaj najbardziej optymalną metodą jest planowanie w przód. Przy planowaniu wstecz dochodziłoby do sytuacji, że pomimo istnienia wielu zamówień maszyny po prostu nie pracują bo czekają na dzień startu zlecenia produkcyjnego. Planista stosując w tym wypadku planowanie w przód poziomuje produkcję i rozkłada operacje w czasie, aby jak najszybciej zrealizować zlecenia produkcyjne przy ograniczonych możliwościach produkcyjnych firmy.

Dość ciekawym rozwiązaniem jest połączenie planowania wstecz wraz z metodą nieskończonych możliwości produkcyjnych. Planista po wykonaniu wstępnego planu widzi, w których miejscach jest problem i zasoby są przeciążone jeśli chcemy zachować potwierdzony termin realizacji. Dzięki temu planista produkcji wie, którym obszarem powinien się zająć, aby odpowiednio zbilansować zasoby i stworzyć realny do wykonania plan produkcji.

Wnioski

Analiza CRP zmienia całkowicie podejście do planowania. Pozwala odpowiedzieć na pytanie czy dysponujemy odpowiednimi zdolnościami produkcyjnymi do zrealizowania wszystkich przyjętych czy też planowanych zamówień sprzedażowych. Jest to niezmiernie istotna informacja, która tak naprawdę zaczyna bardziej szczegółową analizę. Ta szczegółowa analiza dotyczy poziomowania produkcji w czasie i generowania nowych pomysłów, aby usprawnić proces produkcyjny i uwolnić dodatkowe nieodkryte zasoby w firmie. Dzięki takiej analizie firma może również podjąć decyzje o zwiększeniu inwestycji w kluczowe zasoby, aby zwiększyć zdolność produkcyjną.

Kluczową kwestią jest takie rozłożenie zleceń produkcyjnych w czasie, aby z jednej strony w jak najbardziej optymalny sposób wykorzystać dysponowane zasoby, a z drugiej, zagwarantować realizację zamówień w wymaganym przez klienta terminie. Należy również mieć na uwadze, że CRP dotyczy średnio- i krótkoterminowego horyzontu czasowego.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer

Planowanie zdolności produkcyjnych – część 2

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Planowanie zdolności produkcyjnych – część 2

Dane wejściowe i wyjściowe

Nie będzie to raczej dla Ciebie odkrywcze jeśli stwierdzę, że użyteczność narzędzi takich jak CRP jest uzależnione od danych wejściowych. To właśnie one w dużej mierze przekładają się na dane wynikowe wypływające z CRP. Musisz dysponować dokładnymi i aktualnymi danymi, aby wyniki CRP pomogły ci podejmować racjonalne decyzje w sferze planowania produkcji.

Jakich danych potrzebuję?

Aby skutecznie wykorzystywać mechanizm CRP musisz przede wszystkim gromadzić dane związane z:

 • zleceniami produkcyjnymi,
 • marszrutami technologicznymi,
 • MRP – Material Resource Planning,
 • kalendarzami czasu pracy ludzi i maszyn,
 • bieżącym etapem realizacji zleceń produkcyjnych. 

Określ dostępną zdolność do produkcji

W dobie wszechobecnej rzadkości i ograniczeń, podczas ustalania dostępnych zdolności produkcyjnych musisz wziąć pod uwagę wiele czynników i ograniczeń. Oczywiście te czynniki będą zależały od konkretnej firmy. Bez względu na wszystko, one zawsze będą istnieć i musisz to mieć na uwadze.

Twoja możliwość produkcyjna jest uzależniona od zasobów jakie są niezbędne do wyprodukowania danego wyrobu gotowego i od otwartych już zleceń produkcyjnych.

Musisz posiadać wiedzę o swoich maksymalnych zdolnościach produkcyjnych. Maksymalna zdolność produkcyjna to wielkość produkcji możliwa do zrealizowania w sytuacji, w której produkcja przebiega bez jakichkolwiek zakłóceń w całym rozpatrywanym przedziale czasu.

Pamiętaj jednak, że nie możesz swojej maksymalnej zdolności produkcyjnej przyjąć do kalkulacji CRP. Życie nie jest idealne i opieranie się na idealnych założeniach zawsze doprowadzi cię do problemów z terminową realizacją zleceń produkcyjnych. Musisz opierać się na rzeczywistej zdolności produkcyjnej, która niestety w wielu przypadkach jest dużo niższa niż ta, z którą mamy do czynienia w idealnej sytuacji.

Jak określić rzeczywistą dostępność zasobów?

Są tak naprawdę dwa sposoby na określenie dostępności zasobów.

Jednym z nich jest opieranie się na danych historycznych. Nie jest to jednak najlepszy sposób. Dodatkowo może być używany tylko i wyłącznie przez firmy o stabilnych planach sprzedaży i charakteryzujących się produkcja w dużych seriach. Dane historyczne pokazują rzeczywistą produkcję w przeszłości. Po pomnożeniu ilości wyprodukowanych sztuk przez ilość roboczo- czy maszynogodzin będziesz dysponował danymi pokazującymi rzeczywistą dostępność zasobów. Warto takie dane zestawić wraz z dysponowaną wówczas maksymalną zdolnością produkcyjną, aby zobaczyć jak kształtował się poziom wykorzystania zasobów.

Drugi sposób określania dostępności zasobów jest przeze mnie gorąco rekomendowany. Wdrożenie tej metody jest trudniejsze i wymaga większego zakresu informacji wejściowych. Opiera się ona bowiem o dostępny czas (czyli maksymalną dostępność zasobu), jego wykorzystanie i wydajność.

Zgodnie z takim podejściem rzeczywistą zdolność produkcyjną można obliczyć mnożąc całkowity czas dostępny, stopień wykorzystania i poziom wydajności.

Rated capacity [h]= czas dostępny [h] x wykorzystanie [%] x wydajność [%]

Czas dostępny to czas wynikające z przyjętego w danej firmie kalendarza czasu pracy i wynikającego z niego ilości godzin, w których dany zasób wytwórczy może w danym okresie pracować.

Wykorzystanie to iloraz między ilością godzin faktycznie przepracowaną a ilością godzin dostępnych.

Wydajność z kolei to w tym przypadku to stosunek godzin rzeczywistych do godzin zaplanowanych.

Skrupulatne ustalenie rzeczywistej dostępności zasobów to rzecz niezbędna, aby wyniki analizy CRP były pomocne przy podejmowaniu decyzji.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer

Planowanie zdolności produkcyjnych – część 1

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Planowanie zdolności produkcyjnych – część 1

Planowanie zdolności produkcyjnych to jedno z podstawowych zadań każdego planisty produkcji. Pominięcie tego procesu prowadzi zawsze do opłakanych w skutkach decyzjach firmy.

Jak bowiem bez wiedzy dotyczącej wielkości zdolności produkcyjnej można potwierdzić klientowi termin wykonania jego zamówienia?

Brak znajomości zdolności produkcyjnych prowadzi niemal w każdym wypadku do przekroczenia terminu wykonania zleceń produkcyjnych albo do bardzo nieefektywnego wykorzystania zasobów. W każdej z wyżej wymienionych sytuacji prowadzi to do bardzo poważnych konsekwencji. Firma musi ponieść bardzo wysokie koszty w wyniku podjęcia błędnych decyzji.

W przypadku nagminnego niedotrzymywania terminów wykonania zleceń, w dłuższym okresie firma traci klientów, a co za tym idzie i przychody ze sprzedaży. W dobie wysokiej konkurencji nie ma nic gorszego niż utrata stałych klientów. Pozyskanie nowych zamówień od stałego klienta jest dużo tańsze niż zdobycie nowego klienta.

W drugiej sytuacji, czyli w przypadku mocno zachowawczego przyjmowania zleceń produkcyjnych w obawie przed przekroczeniem możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa, zasoby są nieefektywnie wykorzystywane. Firma co prawda dotrzymuje obiecanych terminów realizacji, ale z drugiej strony w wielu przypadkach jest gotowa produkować dużo, dużo więcej.

W dzisiejszych czasach nie ma więc możliwości, aby efektywnie zaplanować produkcję bez dogłębnej analizy zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa. Co więcej, taka analiza powinna być prowadzona na kilku poziomach szczegółowości w zależności od przyjętego horyzontu czasowego. Na etapie decyzji o przyjęciu danego zlecenia i określenie wstępnego terminu, taka analiza powadzona jest na dużym poziomie ogółu. Z kolei analiza zdolności produkcyjnych pod kątem harmonogramowania dziennej produkcji musi już wykazywać się dużą szczegółowością. Analiza zdolności produkcyjnych najczęściej realizowania jest dzięki technice CRP.

CRP – co to w ogóle jest?

CRP (Capacity Requirement Planning) , czyli planowanie zdolności produkcyjnych to mechanizm kontrolny, który odpowiada na pytanie, czy przyjęte do realizacji zlecenia są możliwe do realizacji w określonych wcześniej terminach.

Na czym polega taka analiza?

W pierwszej kolejności planista analizuje jakimi wolnymi zasobami dysponuje w przyjętym przedziale czasowym. Następnie konfrontuje to z zasobami, które są wymagane, aby sprostać przyjętym zamówieniom. Dzięki temu w bardzo prosty sposób planista jest w stanie odpowiedzieć jakie zasoby są nadmiarowe w firmie, a jakich zasobów będzie firmie brakowało w danej ramie czasowej. To wszystko powoduje, że planista nie musi czekać z założonymi rękami i modlić się o cud, ale może podjąć odpowiednie działania, aby wyrównać poziom zasobów wymaganych i zasobów dostępnych.

Zmiana posiadanych zasobów czy zmiana zapotrzebowania na zasoby?

Planista może np. podjąć decyzję w dwóch sferach: zmiany posiadanych zasobów albo zmodyfikowania w pewien sposób zapotrzebowania na zasoby.

W jaki sposób mogę zmienić posiadane zasoby?

Zmianę ilości posiadanych zasobów można na różnoraki sposób. Wszystko zależy od specyfiki twojej działalności. Można to uczynić np. poprzez:

 • zredukowanie bądź zwiększenie liczby zmian roboczych,
 • okresowe uruchomienie nadgodzin ,
 • przesuniecie pracowników z miejsc, gdzie występuje nadmiar siły roboczej w miejsca, gdzie występuje niedobór siły roboczej,
 • pewne modyfikacje w technologii produkcji, które mogą prowadzić do zmniejszenia czasów wykonania,
 • zlecenie pewnych operacji do firm kooperacyjnych.

Zapotrzebowanie na zasoby można również zmodyfikować poprzez:

 • zmianę wielkości zamówienia,
 • zmianę terminów realizacji zleceń produkcyjnych,
 • zakup produktów gotowych bądź półwyrobów w firmach konkurencyjnych.

CRP znajduje się gdzieś pomiędzy Głównym Planem Produkcji a szczegółowym harmonogramem jeżeli chodzi o jego szczegółowość i dokładność. Dlatego też nie przez wszystkie firmy jest on wykorzystywany. Jak każde inne narzędzie tak również i CRP powinien być stosowany tylko i wyłącznie, gdy dane przedsiębiorstwo ma w tym zakresie taką potrzebę.  produkcyjnych, przedsiębiorstwa opierają się raczej na Głównym Planie Produkcji i szczegółowym harmonogramie produkcji.

CRP doskonale zdaje egzamin w firmach o produkcji gniazdowej. W przypadku produkcji w długich seriach produkcyjnych, przedsiębiorstwa opierają się raczej na Głównym Planie Produkcji i szczegółowym harmonogramie produkcji.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer

Kluczowe elementy harmonogramowania decydujące o sukcesie firmy produkcyjnej

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Kluczowe elementy harmonogramowania decydujące o sukcesie firmy produkcyjnej

Czym jest harmonogramowanie produkcji?

Harmonogramowanie produkcji to klucz do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej i zostania liderem na rynku. W tym stwierdzeniu nie ma szczypty przesady. Na konkurencyjnym rynku wygrają bowiem tylko te firmy, które będą działały efektywniej, będą potrafiły zminimalizować marnotrawstwo w całym procesie produkcyjnym i tym samym zagwarantują największą wartość dodaną klientom końcowym.

Maksymalna wydajność

Niezależnie od tego czy zarządzasz wielką firmą zatrudniającą tysiące pracowników czy małym warsztatem z kilkoma osobami to z pewnością zależy ci na generowaniu jak największych zysków. Najprostszą drogą, aby to osiągnąć jest uzyskanie maksymalnej wydajności z posiadanych i wykorzystywanych aktualnie zasobów. Nie jest to sprawa prosta, ale jest to do zrobienia. Co więcej, jest to do osiągnięcia w zasięgu ręki i trzeba to zrobić, aby firma mogła się rozwijać i wskakiwać na coraz wyższy poziom działalności. Nie ma więc co zwlekać tylko jak najszybciej przyjść do proaktywnego działania, zoptymalizować procesy i zacząć w końcu realizować terminowo przyjęte zamówienia. To wszystko jest do zrobienia bez ponoszenia milionowych inwestycji, uruchamiania ekstra płatnych nadgodzin czy zatrudniania bez końca nowych pracowników, którzy wraz ze wzrostem firmy przynoszą coraz mniej korzyści.

Harmonogramowanie produkcji

Wszystko o czym powyżej wspomniałem jest możliwe do osiągnięcia dzięki harmonogramowaniu produkcji. Jest to takie działanie w obrębie firmy, które pozwala rozłożyć w czasie (w sposób jak najbardziej optymalny) wszystkie operacje niezbędne do wykonania przyjętych zleceń produkcyjnych.

Każda operacja produkcyjna wymaga zasobów

Bardzo ważne jest, aby mieć świadomość, że z każdą operacją wiążą się pewne zasoby, które są niezbędne do jej wykonania. Wraz więc z rozłożeniem w czasie operacji, tak naprawdę rozkłada się w czasie dostępność zasobów, bez których żadna operacja nie mogłaby zostać wykonana.

Dopiero znając szczegółowe dane dotyczące zasobów niezbędnych do realizacji zleceń produkcyjnych i ich dostępność w czasie, planista produkcji jest w stanie określić terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zleceń produkcyjnych w dwóch perspektywach- zagregowanym, czyli całościowym, a także pod kątem konkretnych operacji wykonywanych na konkretnej maszynie czy w konkretnym gnieździe roboczym.

Optymalizacja procesów biznesowych

Wszystkie działania związane z planowaniem i harmonogramowaniem produkcji zmierzają koniec końców do optymalizacji działania firmy. Głównym celem harmonogramowania jest bowiem bardziej efektywna realizacja procesów produkcyjnych, a nawet mówiąc w szerszym kontekście- procesów biznesowych. Pamiętać bowiem należy, że planowanie produkcji to nie odizolowana komórka wspierająca produkcję, ale dział mający niebagatelny wpływ na funkcjonowanie całej organizacji i który ma decydujący wpływ na osiągnięcie sukcesu bądź porażki na rynku.

Każde lepsze i bardziej efektywne wykorzystanie zasobów wpływa pozytywnie na działanie firmy. Obniża jej koszty funkcjonowania, podnosi rentowność sprzedaży i pozwala wypracować wyższy zysk.

Czy wiesz jak skutecznie wdrożyć planowanie produkcji?

Z pozoru jest to sprawa oczywista, ale wiele firm funkcjonujących na rynku nadal nieefektywnie realizuje swoje procesy, bagatelizując zbawienny wpływ planowania produkcji. Takie postepowanie wynika z wielu przyczyn. Główną jednak z nich jest brak fundamentalnej wiedzy jak skutecznie wdrożyć planowanie produkcji we własnej firmie.

Teoria ograniczeń

Harmonogramowanie to tak naprawdę walka z wszechobecnymi ograniczeniami. To nigdy nie kończąca się żonglerka ograniczonymi zasobami, mająca na celu ich efektywne wykorzystanie i realizację zleceń produkcyjnych w ściśle określonym terminie i po jak najniższym koszcie rzeczywistym. Dzięki znajomości ograniczeń jakie występują w procesach produkcyjnych, planista jest w stanie z dużą dokładnością oszacować termin realizacji danego zlecenia produkcyjnego. Jest to niezbędne, aby utrzymać pozytywną relację z klientem końcowym i dostarczyć mu wartość dodaną w postaci terminowej realizacji zamówień.

Kluczowe elementy harmonogramowania produkcji

W harmonogramowaniu produkcji ważnych jest kilka elementów, bez których nie można efektywnie sterować procesem produkcyjnym.

Główny Plan Produkcji

Pierwszym z nich jest plan produkcji o dużym stopniu ogólności. Jest to przede wszystkim pewien zarys do planowania bardziej szczegółowego. Na tym etapie należy określić jakie wyroby w danym horyzoncie czasowym firma ma wykonać. Mając to na uwadze i dostępne zasoby, planista jest w stanie oszacować realne terminy wykonania, a także podjąć działania, które pozwolą wykonać zlecenia w wymaganych przez klientów terminach. Planowanie produkcji to nie samo harmonogramowania jak myśli wielu menedżerów produkcji. Jest to proces dużo bardziej rozbudowany i złożony i wykracza daleko miedzy wąskie produkcyjne ramy. Planista produkcji powinien być umiejscowiony w centralnym punkcie firmy i mieć bezpośredni wpływ na strategię długoterminową firmy. Planista spina bowiem praktycznie wszystkie działy funkcjonalne w firmie i na bieżąco monitoruje postęp prac związanych z realizacja zleceń produkcyjnych.

Dogłębna znajomość procesów produkcyjnych

Jeżeli wspominamy o planowaniu to siłą rzeczy musimy dłużej zatrzymać się na procesach produkcyjnych. Planista musi je bardzo dobrze znać. Musi dysponować wiedzą z zakresu struktur materiałowych (BOM-ów) i marszrut wykonania.

Marszruta pokazuje kolejność i czas wykonania poszczególnych operacji w ramach danego zlecenia produkcyjnego. Dzięki temu planista zna zasoby czasowe niezbędne do wykonania danego zlecenia. Ma świadomość jakie maszyny i narzędzia są potrzebne, a także ile czasu potrzeba na przezbrojenie maszyn, oczekiwanie miedzy kolejnymi operacjami czy na transport półwyrobów między jednym a drugim gniazdem produkcyjnym.

BOM z kolei wskazuje na to z jakich materiałów wykonywany jest dany wyrób. Planista dzięki temu wie jakich materiałów potrzebuje, a także w jakiej ilości, aby wykonać dane zlecenie produkcyjne.

Jak więc widać zanim w ogóle można przejść do planowania czy harmonogramowania produkcji należy mieć szeroką wiedzę na temat procesów produkcyjnych stosowanych  firmie. Tego nie da pominąć. Bez tych elementarnych danych nie można efektywnie planować produkcji.

Raportowanie produkcji

Dokładając do tego chociażby wiedzę o etapie zaawansowania realizacji zleceń produkcyjnych, można mówić o efektywnym harmonogramowaniu, czyli rozłożeniu zamówień na poszczególne operacje w czasie, aby zmaksymalizować efekty wykorzystania zasobów przy osiągnięciu jak najwyższego poziomu terminowości.

Kontrola wykonania planu

Planowanie nie jest sztuką dla sztuki. Aby mogło przynieść spodziewane korzyści firmie musi mieć przełożenie w praktyce na wykonanie operacji zgodnie z przyjętym planem produkcji. Dlatego też niezbędna jest kontrola wykonania planu i analiza powstałych odchyleń. To prowadzi do nowych ciekawych wniosków i pozwala uczyć się i rozwijać. Prowadzi to koniec końców do tego, że powstają coraz lepsze plany produkcyjne, a firma nie popełnia w kółko tych samych błędów.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer

Planowanie produkcji a obsługa klienta i sprzedaż

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Planowanie produkcji a obsługa klienta i sprzedaż

Przygotowanie oferty

W przypadku sprzedaży pod indywidualne zamówienie klienta, to konkretny klient definiuje swoje wymagania względem wymagań produktu, który chce nabyć. Producent gromadząc te informacje dokonuje oceny możliwość wykonania, wyceny wyrobu gotowego i przygotowuje dla klienta konkretną ofertę. Tworzony produkt jest dostosowany do potrzeb klienta. Często tego typu działanie obarczone jest czasochłonnością i wymaga od firmy nieszablonowego podejścia do tworzenia procesów produkcyjnych.

Aby usprawnić cały proces tworzy się więc konfiguratory produktów. Są one pomocne pod wieloma względami. Klient odpowiada na serię pytań, których wynikiem jest precyzyjne określenie wymagań w stosunku do zamawianego produktu. Konfigurator pozwala również określić ramy w stosunku do tego jaki produkt w ogóle jest możliwy do wykonania w ramach działalności danej firmy. Co więcej, klient jest w stanie w czasie rzeczywistym otrzymać wycenę wyrobu gotowego. To wszystko przyspiesza czas przygotowania oferty.

Informacje w czasie rzeczywistym

Konkurencja nie śpi. Jeśli chcesz osiągnąć sukces na rynku musisz być lepszy od konkurencji. Biznes działa w bardzo dynamicznym środowisku i każdy poślizg w realizacji procesów produkcyjnych może mieć poważne negatywne konsekwencje. Klienci są przyzwyczajeni do szybkiej dostawy wysokiej jakości wyrobów i usług. Musisz za tym trendem nadążać. W innym przypadku przegrasz na tak wysoce konkurencyjnym rynku.

W planowaniu produkcji istotne jest opieranie się na rzetelnych, wiarygodnych i aktualnych informacjach. Dysponowanie danymi w czasie rzeczywistym to konieczność, aby móc sprawne planować produkcję, reagować na nieprzewidziane zdarzenia i zarządzać całym procesem produkcyjnym. Informacje dotyczące realizacji procesów produkcyjnych muszą być dostarczane z hal produkcyjnych w czasie rzeczywistym do odpowiednich komórek decyzyjnych w firmie. Planista produkcji w każdym momencie zmiany roboczej musi być świadomy na jakim etapie realizacji procesu produkcyjnego jest dane zlecenie produkcyjne, jakie pojawiły się problemy i jak wpływają one na ostateczny termin realizacji zlecenia produkcyjnego. Dzięki dysponowaniu tego typu informacjami jest on w stanie szybko zareagować i zminimalizować negatywny wpływ pewnych zdarzeń, które odbiegają od przyjętych normatywów.

Ciągły rozwój

Analizując dane historyczne, kłopoty, które pojawiły się na produkcji, podjęte działania i ocena tych działań powodują, że organizacja stale się uczy i rozwija. Bez odpowiedniego systemu raportowania tego typu działanie byłoby niemożliwe, a firma stale popełniałaby wciąż te same błędy. Kręciłaby się w kółko bez żadnego impulsu do rozwoju.

Kluczem w planowaniu jest dostępność do odpowiednich informacji. To podstawa do tworzenia optymalnych planów i harmonogramów produkcji. Bez wiarygodnych i aktualnych danych tworzone harmonogramy odbiegają znacząco od idealnych i nie ma tutaj mowy o jakiejkolwiek optymalizacji. A to właśnie w planowaniu produkcji tkwi największy potencjał do usprawniania procesów produkcyjnych, redukcji zbędnych kosztów i marnotrawstwa oraz do wzrostu wartości dla klientów końcowych. 

Wnioski

Nie ma wątpliwości, że planowanie produkcji jest procesem czasochłonnym i bardzo trudnym w realizacji. Przed planistami stoi szereg wymagań, które muszą spełnić, aby skutecznie planować i organizować proces produkcyjny. Harmonogramowanie produkcji w większości przypadkach decyduje o sukcesie bądź porażce na rynku. Dlatego też niezależnie od wszystkich trudności i poziomu skomplikowania tego procesu nie można go zaniedbywać.

Jest to bowiem kluczowy proces każdej firmy walczącej o wysoką pozycję konkurencyjną bądź chcącą taką pozycję utrzymać. Należy pamiętać, że odpowiednie planowanie produkcji może przynieść firmie wiele korzyści i wyróżnić się na rynku w oczach potencjalnych klientów. Dodatkową zaletą jest również optymalizowanie kosztów produkcji i zwiększenie marży sprzedaży oferowanych na rynku produktów.

Planowanie produkcji warto więc rozpatrywać nie z powodu problemów jakie one generuje, ale przede wszystkim szans na wygranie brutalnej walki rynkowej. Aby to jednak mogło mieć miejsce, planiści produkcji muszą być wyposażeni w odpowiednie narzędzia informatyczne, które ułatwią im pracę i wydobędą z nich maksymalny potencjał w sferze planowania, harmonogramowania i optymalizacji produkcji.

Planowanie produkcji to już nie jest coś co daje dużą przewagę. To jest konieczność w przypadku konkurencyjnych i dynamicznie zmieniających się rynków. Dlatego każda firma produkcyjna musi dążyć do jak najbardziej optymalnego prowadzenia tego kluczowego procesu. Bez odpowiedniego systemu do planowania produkcji nie jest jednak to możliwe.

Podejmij decyzję już teraz czy chcesz być liderem na rynku czy ledwo wiązać koniec z końcem?

 

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer

Na czym powinni skupiać swoją uwagę planiści produkcji?

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Na czym powinni skupiać swoją uwagę planiści produkcji?

Kluczowe obszary planowania produkcji

Planiści produkcyjni skupiają się na kilku zasadniczych obszarach funkcjonowania firmy.

Tymi obszarami są:

 • sprzedaż,
 • technologia produkcji,
 • materiały,
 • dostępność.

Przyjrzyjmy się pokrótce każdemu z tych obszarów, aby zobaczyć jaki wpływ mają one na ogólny proces planowania produkcji. 

Podstawowe typy produkcji

W przypadku sprzedaży należy zwrócić na uwagę na typ produkcji. Typów produkcji jest wiele o czym już pisałem w jednym z wcześniejszych moim postów. Istnieją jednak 3 zasadnicze i podstawowe typy produkcji:

 • MTO- produkcja pod zamówienie,
 • MTS- produkcja na magazyn,
 • połączenie MTO i MTS.

Pierwszy z nich, czyli produkcja pod zamówienie charakteryzuje się dużą zmiennością. Praktycznie każde zlecenie to nowe wyzwanie dla firmy produkcyjnej. Dlatego też, takie firmy muszą być bardzo elastyczne i dynamiczne. Dzięki temu będą potrafiły bardzo szybko dostosować się do specyficznych wymagań klienta.

Produkcja na magazyn to domena firm nastawionych na masową produkcję. Wpływa to oczywiście na niskie koszty jednostkowe. Firmy stosujące ten typ produkcji dbają o wysoką efektywność i powtarzalność procesów produkcyjnych. Co więcej, firmy tego typu muszą zawsze zamrażać dużo więcej kapitału w surowcach i wyrobach gotowych przechowywanych na magazynach.

Ostatnim typem produkcji jest tzw. typ mieszany, który ma cechy zarówno produkcji na zamówienie jak i na magazyn. Organizacje starają się wyeliminować wszystkie wady i wyciągnąć wszystkie zalety obu tych systemów produkcji.

Technologia produkcji

Kolejnym obszarem istotnym z punktu widzenia panowania produkcji jest technologia produkcji, a w szczególności marszruta technologiczna.

Marszruta technologiczna to opis działań, które muszą zostać wykonane w odpowiedniej kolejności, aby można było zrealizować dane zlecenie produkcyjne. Z punktu widzenia planisty produkcji najważniejszym elementem marszruty technologicznej są określone czasy wykonania poszczególnych operacji bo to właśnie na nich planista opiera tworząc harmonogram produkcji.

Materiały i surowce

Kolejnym istotnym obszarem są surowce i materiały. Każde zamówienie zanim zostanie przyjęte do produkcji musi zostać opisane nie tylko konkretnym procesem produkcyjnym, ale również zestawem surowców i materiałów, z których zostanie wykonane. Jest to tzw. BOM, czyli Bill of Materials.

Mówiąc prościej jest to cała struktura materiałowa z podziałem na poszczególne półwyroby, z określoną ilością niezbędną do wyprodukowania sztuki wyrobu danego typu. Dzięki temu planista wie z czego produkowany jest dany wyrób czy półwyrób i jest w stanie odpowiednio zaplanować produkcję, mając na uwadze dostępność surowców czy półproduktów na magazynie, a także planowane terminy dostaw surowców i komponentów do produkcji.

Dostępność zasobów

Ostatnią sferą jest dostępność zasobów w postaci czasu maszyn i kapitału ludzkiego. Odbywa się to najczęściej za pomocą mniej lub bardziej zaawansowanych kalendarzy prac maszyn i ludzi, a także listy operacji wraz z określonymi czasami ich realizacji.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer

CRP, czyli plan zapotrzebowania na zasoby – część 3

ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

CRP, czyli plan zapotrzebowania na zasoby – część 3

Określ wymaganą zdolność produkcyjną w konkretnym okienku czasowym

Wymagana zdolność produkcyjna nie jest zawieszona w próżni. Musi być umiejscowiona w danym okienku czasowym. Jest to niezmiernie ważne, ponieważ przy określaniu zdolności produkcyjnej musimy określić ilość czasu człowieka czy danej maszyny, a także kiedy ten czas będzie potrzebny. Na tym właśnie polega planowanie produkcji, czyli rozłożenie zapotrzebowanie na zdolność produkcyjną w ściśle określonym czasie w przyszłości.

Aby obliczyć potrzebny czas musimy wziąć dane o wielkości przyjętych zamówień do produkcji i dane o marszrutach technologicznych wskazujących na normatywny czas wykonania poszczególnych operacji w ramach danego zlecenia produkcyjnego.

Iloczyn wielkość danej partii produkcyjnej i czasu wykonania poszczególnych operacji wskaże na ilość potrzebnego czasu do wykonania danej operacji w danym gnieździe czy na danej maszynie produkcyjnej. Oczywiście czas wykonania to nie tylko czas jednostkowy, ale również czas przygotowawczo- zakończeniowy, który ujmuje również czas potrzebny na przezbrojenie danej maszyny. Co więcej powinno się tutaj również uwzględnić czas oczekiwania oraz czas potrzebny na transport półwyrobów między poszczególnymi gniazdami produkcyjnymi.

Podstawowe metody planowania produkcji

Co i kiedy będzie realizowane w firmie produkcyjnej zależy od dwóch czynników: rodzaju planowania i sposobu w jaki zostaną obciążone zasoby.

Zasadniczo wyróżniamy dwie podstawowe metody planowania produkcji: do przodu i do tyłu. Jeżeli chodzi o planowanie do przodu to planowanie zaczyna się od dnia dzisiejszego zaczynając od pierwszej operacji i przechodząc do kolejnych aż po zaplanowanie wszystkich operacji danego zlecenia produkcyjnego. Innymi słowy mówiąc termin zakończenia danej operacji jest jednocześnie najwcześniejszym terminem rozpoczęcia operacji kolejnej w ramach danego zlecenia produkcyjnego.

W przypadku planowania wstecz wychodzimy od docelowego terminu realizacji zlecenia. Zaczynamy wtedy planowanie od ostatniej operacji i przechodzimy do wcześniejszych aż do zaplanowania wszystkich operacji. W tym przypadku data rozpoczęcie operacji jest najpóźniejszą możliwą datą zakończenia operacji poprzedzającej.

Zasoby obciążać możemy z uwzględnieniem obciążenia, a także bez uwzględniania obciążania. Pierwsza z tych metod, czyli z uwzględnieniem obciążenia zakłada, że operacje planowane są na danym stanowisku roboczym aż po osiągnięcie maksymalnej zdolności produkcyjnej. W przypadku jej przekroczenia szukany jest dzień, w którym zdolność produkcyjna jest dostępna. Zdolność produkcyjna szukana jest w dniach następnych lub poprzednich, zależnie od przyjętej metody planowania (planowanie w przód czy w tył). Aby wiadomo było, które zlecenia w pierwszej kolejności mają być realizowane przez dane stanowisko robocze nadaje się priorytety wykonania poszczególnym zleceniom. Dopiero po nadaniu odpowiednich priorytetów wykonania można planować produkcję z uwzględnieniem obciążenia.

Druga z tych metod, czyli bez uwzględniania obciążania oznacza, że planowanie produkcji odbywa się tak, jakby nie istniały żadne ograniczenia, a zdolność produkcyjna firmy jest nieskończenie wielka.

Wybór odpowiedniej metody planowania jest sprawą mocno indywidualną i zależy od potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Jeżeli przykładowo firma ma moce produkcyjne większe od aktualnych potrzeb to bardziej sensowniejsze jest planowanie w przód. Dzięki temu firma będzie na bieżąco dążyła do maksymalnego obciążenia maszyn produkcyjnych czekając na kolejne spływające na produkcję zamówienia. Firma nie będzie wstrzymywała tempa produkcji, wstrzymywała maszyn, podczas gdy nadal są niezrealizowane zamówienia. Jest to również bardzo przydatna technika planowania produkcji w firmach, gdzie zamówienia spływają nierównomiernie i nigdy nie wiadomo jakie zamówienia zostaną przyjęte na produkcję następnego dnia.

W przypadku bezmyślnego stosowania obciążania bez ograniczeń bardzo łatwo dojść do sytuacji, gdy maszyny będą pracowały na 100% swoich możliwościach produkcyjnych, ale firma nie będzie dotrzymywała obiecanych terminów realizacji zleceń.

Co więc wybrać?

Wybór odpowiedniej metody jest więc sprawą kluczową i mocno indywidualną. Każda firma znając specyfikę własnej działalności jest w stanie zbudować odpowiedni system do planowania produkcji. Odpowiedni system do planowania produkcji pozwala w łatwy sposób poznać obszary, gdzie występują największe problemy z przeciążonymi zasobami. Pozwala również zidentyfikować miejsca, gdzie zasoby są zbyt słabo obciążone.

To wszystko powoduje, że planista dysponuje odpowiednim narzędziem, aby móc zbilansować zdolności produkcyjne z jednoczesnym dotrzymaniem terminów realizacji zleceń produkcyjnych.

Czy potrzebuję CRP?

Analiza CRP pozornie wydaje się zbędnym narzędziem. W praktyce jednak podnosi jakość generowanych planów i harmonogramów produkcji. Dzięki niej planista jest w stanie zobaczyć czy firma dysponuje odpowiednimi zasobami, aby zrealizować przyjęte zlecenia w wymaganym przez klienta terminie. Analiza CRP jest wstępem do podjęcia niezwłocznych decyzji, które umożliwia zaspokojenie potrzeb klientów. Planista dzięki analizie CRP jest w stanie dociążyć odpowiednie zasoby, a inne odciążyć, aby w 100% wykorzystać potencjał, którym firma dysponuje.

To jest kluczowa kwestia bo analiza CRP pozwala optymalizować proces produkcyjny i w jak największym stopniu wykorzystywać dysponowane zasoby, co prowadzi do osiągania przewagi koszowej na rynku. Z drugiej jednak strony jest jeszcze ważniejsza kwestia. Jest nią klient, który kupuje od ciebie wyroby i usługi. Dzięki analizę CRP otrzymuje on pełnowartościowy produkt w oczekiwanej przez niego cenie, miejscu i co najważniejsze- czasie. Analiza CRP jest więc narzędziem, które pomaga poprawić terminowość realizacji zleceń produkcyjnych. Dzisiaj jest to niezmiernie ważne mając na uwadze wysoką konkurencję i dynamicznie zmieniające się rynki. Terminowość jest dziś jednym z najważniejszych elementów osiągania trwałej przewagi konkurencyjnej i wpływa na postrzeganie firmy przez klientów końcowych.

Analiza CRP jest narzędziem, które wykorzystywane jest w krótkim i średnim horyzoncie czasowym. Jest to więc metoda, która łatwo i szybko można wdrożyć bez ponoszenia ogromnych kosztów inwestycyjnych. Bardzo szybko można osiągnąć oczekiwane korzyści i poprawić w znaczący sposób planowanie produkcji i terminowość realizacji zleceń produkcyjnych.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer