ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Planowanie obsady na produkcji - część I

Ważnym zadaniem planisty produkcji jest planowanie obsady produkcyjnej. Jest to nieodłączny element planowania produkcji. Plan produkcji nie może być efektywnie realizowany bez odpowiedniej liczby pracowników produkcyjnych. Ich zbyt mała lub zbyt duża ilość może prowadzić do poważnych kłopotów firmy produkcyjnej. Pracownicy produkcyjni są jednym z ograniczeń możliwości produkcyjnych organizacji. Firma powinna odpowiednio planować obsadę produkcyjną zarówno w perspektywie krótkoterminowej- operacyjnej, jak i długoterminowej- strategicznej z uwzględnieniem rocznych planów sprzedaży.

Jak skutecznie planować obsadę na produkcji?

Planowanie produkcji zawsze zaczyna się od planowania długoterminowego, o dużym stopniu ogólności i kolejno dąży się do planowania coraz bardziej szczegółowego, czyli planowania krótkoterminowego. Wychodzi się zatem najczęściej od prognoz popytu i planu sprzedaży, który to uwzględnia zapotrzebowanie rynku na produkty oferowane przez daną firmę produkcyjną. To jest podstawa do przygotowania długoterminowego planu produkcji. Długoterminowy plan produkcji wraz z określonymi marszrutami wykonania pozwala na określenie wielkości obsady produkcyjnej niezbędnej do sprostania wyzwaniom stawianym przez plan sprzedaży. Firma musi dysponować odpowiednim kapitałem ludzkim, aby zrealizować wszystkie przyjęte zlecenia produkcyjne w określonym czasie.

Jakimi zasobami dysponujesz?

Proces planowania produkcji odpowiada na kilka kluczowych pytań jakie musi sobie postawić każda firma produkcyjna. Są to pytania związane z dostępnością odpowiedniej ilości zasobów w postaci maszyn, surowców podstawowych i pomocniczych, a także kapitału ludzkiego. Każdy planista produkcji musi odpowiedzieć sobie na pytanie: czy firma ma odpowiednie zasoby, aby zrealizować plan produkcji w wymaganym czasie?

Mając do dyspozycji dane dotyczące planów sprzedaży na poszczególne wyroby, planista produkcji dysponuje odpowiednimi informacjami jakich zasobów będzie potrzebował, aby skutecznie zaplanować produkcję i zrealizować ją w wymaganym przez klientów terminach.

Teoria ograniczeń

Planowanie obsady musi uwzględniać wiele ograniczeń. Należy mieć tutaj na uwadze pewne ograniczenia prawne związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Bardzo istotne są również kompetencje kapitału ludzkiego, ich aktualne odbyte szkolenia czy posiadane uprawnienia do wykonywania pewnych operacji produkcyjnych. Niemniej istotne są również kompetencje miękkie, a także indywidualne cechy pracowników produkcyjnych.

Planowanie obsady na poziomie operacyjnym nieco komplikuje fakt konieczności rotacji pracownikami związanej z urlopami, zwolnieniami lekarskimi czy koniecznością zastępstw i oddelegowania do innych zajęć w danym dniu roboczym.

Naprzeciw tym niedogodnościom wchodzą wyspecjalizowane programy do planowania produkcji. W tego typu systemach zasoby ludzkie traktowane są tak jak każdy inny zasób (surowce, maszyny) i podlegają ocenie dostępności na każdym etapie realizacji procesu produkcyjnego.

Planowanie obsady dzięki kalendarzom pracy

W przypadku maszyn i surowców jest to jednak dużo prostsze w realizacji. Jeżeli chodzi o surowce to dysponujemy danymi dotyczącymi stanów magazynowych i terminów realizacji kolejnych dostaw. Z kolei w przypadku maszyn, opieramy się na kalendarzu czasu pracy, a także terminach planowanych remontów i przeglądów maszyn, które powodują w danym czasie spadek możliwości produkcyjnej firmy.

Oczywiście tak jak wszędzie mogą zdarzyć się sytuacje losowe w postaci niewywiązania się z terminów dostaw czy też nieoczekiwanych awarii maszyn. Z drugiej jednak strony można sobie z tymi zdarzeniami losowymi w bardzo prosty sposób poradzić.

Dużo większym problemem jest planowanie obsady ludzkiej. Aby skutecznie planować produkcję należy prowadzić bardzo rzetelny kalendarzu czasu pracy. Nie jest to sprawa łatwa ze względu na chociażby absencje pracowników. Dużo szybciej można zareagować na awarię maszyny czy opóźnioną dostawę surowca niż na nieobecność pracownika ze względu chociażby na zwolnienie lekarskie.

Excel ratunkiem w planowaniu obsady?

Częstą praktyką w małych i średnich firmach jest ręczne planowanie w prostych arkuszach kalkulacyjnych w Excelu, gdzie zasoby ludzkie nie są w ogóle rozpatrywane jako ograniczenie możliwości produkcyjnych i są najczęściej pomijane. Kierownicy czy planiści produkcji skupiają się tylko i wyłącznie na dostępności surowców i obłożeniu poszczególnych maszyn czy gniazd produkcyjnych. Jest to jednak bardzo poważny błąd bo w procesie produkcyjnym to człowiek jest najsilniejszym bądź najsłabszym ogniwem i to najczęściej on decyduje o sprawności realizowania procesów produkcyjnych. To właśnie od niego w dużej mierze zależy sukces jakim jest realizacja zlecenia produkcyjnego w wymaganym przez klienta czasie i jakości.

W krótkim okresie bardzo trudno łatać braki kadrowe wśród pracowników produkcyjnych. Problem jest tym większy im większych kompetencji i umiejętności wymaga osoba na danym stanowisku produkcyjnym.

Kolejnym utrudnieniem jest praca w bardziej skomplikowanych systemach pracy niż standardowy system zmianowy. Wtedy korzystanie z samego tylko prostego arkusza kalkulacyjnego nastręcza wiele trudności brygadzistom, aby w odpowiedni sposób zarządzać czasem pracy pracowników produkcyjnych.

Kontynuacja planowania obsady na produkcji już w kolejnym artykule.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer