ZBUDUJ ZYSKOWNĄ FIRMĘ PRODUKCYJNĄ

Poznaj zakulisowe strategie i sekrety stosowane przez najskuteczniejsze firmy produkcyjne na świecie.

 

Są to potężne taktyki, które wdrażałem w firmach w wielu branżach… i mogą one działać również dla Ciebie.

Jak zmniejszyć koszty produkcji?

Harmonogramowanie produkcji i optymalizacja procesów produkcyjnych

Harmonogramowanie produkcji i optymalizacja procesów produkcyjnych to dwa główne obszary, którymi zainteresowani są menedżerowi produkcji. Dzieje się także względu na ciągłe dążenie do zmniejszenia kosztów produkcji. Zmniejszenie kosztów produkcji nie jest jednak jedynym celem, do którego dążą firmy produkcyjne. W dobie coraz większej konkurencji i rosnących wymaganiach konsumentów, poza zmniejszeniem kosztów produkcji, systemy produkcyjne muszą być elastyczne, aby cały czas dostosowywać się do zmieniających się warunków funkcjonowania firm produkcyjnych.

Wielkość partii produkcyjnej

Harmonogramowanie produkcji to sprecyzowanie wielkości partii produkcyjnej, zdefiniowanie wszystkich ograniczeń i sporządzenie szczegółowego harmonogramu prac produkcyjnych.

Dzięki temu możliwe jest rozłożenie wszystkich operacji produkcyjnych na odpowiednich stanowiskach w sposób jak najbardziej optymalny. Pozwala to również określić terminy realizacji poszczególnych zamówień.

Wielkość partii jest ustalana indywidualnie przez każdą firmę. Zależy ona bowiem od specyfiki działalności danej firmy i od jej polityki w zakresie kosztów. Zasadniczo dąży się do jak najbardziej efektywnego wykorzystania zasobów i zmniejszenia ilości przezbrojeń maszyn w toku prac produkcyjnych. Z drugiej jednak strony należy mieć na uwadze wymagania klientów i złożone przez nich zamówienia na wyroby danego typu.

Sam proces harmonogramowania nie jest tak prosty i oczywisty jak by się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Podczas harmonogramowania pojawiają się chociażby takie problemy jak:

  • występowanie zdarzeń losowych, których planista nie może przewidzieć, ale na które musi bardzo szybko zareagować,
  • brak dostępności surowca spowodowanego opóźnieniami w dostawach,
  • brak dostępności maszyn związanych z awariami bardzo opóźnieniem realizacji niektórych prac produkcyjnych,
  • brakiem dostępności zasobów ludzkich związanych ze zwolnieniami lekarskimi, fluktuacją wykwalifikowanej kadry czy zwiększoną pracochłonnością niektórych prac produkcyjnych,
  • konieczność podziału serii produkcyjnej na mniejsze fragmenty, aby przyspieszyć realizację prac produkcyjnych.

Wiarygodne dane produkcyjne

Istotne w przygotowywaniu skutecznych harmonogramów produkcji jest to, aby planista dysponował odpowiednim zakresem informacji zarówno z wnętrza firmy jak i z jej otoczenia bliższego. 

Planista musi dysponować bieżącymi danymi z zakresu gospodarki magazynowej i zakupów, aby mógł on śledzić na bieżąco zasoby jakimi firma dysponuje teraz i jakimi będzie dysponować w najbliższej przyszłości. Każde opóźnienia w dostawach planista musi niezwłocznie konfrontować z harmonogramami i na bieżąco je modyfikować. Planista musi również na bieżąco śledzić obłożenie stanowisk pracy i dysponowanymi przez firmę zasobami pracy ludzkiej. 

Bardzo ważnym zadaniem planisty produkcji jest takie rozłożenie prac produkcyjnych, aby koszty rzeczywiste były jak najmniejsze przy jednoczesnym zachowaniu terminowej realizacji prac produkcyjnych. Planista cały czas musi kontrolować wykonywanie poszczególnych operacji produkcyjnych i interweniować, gdy dochodzi do jakichkolwiek odchyleń od wcześniej ustalonych normatywów.

Dlatego też każdy system wspierający planowanie produkcji musi na bieżąco bilansować czynniki produkcji, które są potrzebne do wykonania szeregu zleceń produkcyjnych.

Koszty

Dobry system planistyczny wspiera również rozliczenie kosztów produkcji. Często koszty normatywne drastycznie odbiegają od kosztów rzeczywiście poniesionych na wyprodukowanie danego zlecenia produkcyjnego. Błędem więc jest opieranie się tylko i wyłącznie na kosztach normatywnych. Wiele firm tak postępuje, a lukę w poniesionych kosztach rozpisuje w koszty wydziałowe. To błędne podejście bo nie odzwierciedla one rzeczywistości i uniemożliwia ocenę rentowności zleceń produkcyjnych. Tylko opieranie się na kosztach rzeczywistych pozwala na realną ocenę rentowności poszczególnych zleceń produkcyjnych. To pozwala na eliminacje nierentownych zleceń, co pozytywnie wpływa na osiągane przez firmę zyski.

Aby jednak można było odpowiednio analizować koszty, system musi na bieżąco być zasilany odpowiednimi danymi pochodzącymi z produkcji. Dzięki temu w czasie rzeczywistym będzie można podglądać koszty generowane podczas wykonywania danego zlecenia. Controller kosztów będzie w stanie odpowiedzieć na pytanie, które operacje generują najwyższe koszty, a także w którym miejscu procesu dochodzi do przekroczenia kosztów planowanych. Dzięki temu firma będzie mogła podjąć odpowiednie działania korygujące zmierzające do optymalizacji kosztowej procesów produkcyjnych.

Wykres Gantta

Dużym ułatwieniem dla planistów produkcji jest wykres Gantta, czyli graficzna prezentacja wszystkich operacji technologicznych rozłożonych w czasie. Operacje prezentowane są w postaci pasków o różnym kolorze i długości, która to określa długość wykonywania danej operacji produkcyjnej. Dzięki temu w łatwy sposób planista może określić termin realizacji danego zlecenia produkcyjnego. Może on również w prosty sposób zarządzać obłożeniem maszyn, a także analizować nieprawidłowości w wydajności procesów produkcyjnych w danym gnieździe produkcyjnym.

Działania korygujące

W przypadku, gdy termin realizacji wynikający z wykresu Gantta jest zbyt długi w porównaniu z oczekiwaniem klienta, planista produkcji może podjąć wiele działań zmierzających do skrócenia czasu realizacji danego zlecenia produkcyjnego. Może on:

  • nadać inne priorytety wykonania zleceń produkcyjnych,
  • zlecić wykonanie danej operacji u kooperanta,
  • wydłużyć czas pracy na danym stanowisku roboczym,
  • zlecić wytwarzanie na danym stanowisku wyrobów w mniejszych partiach.

Najważniejszy jest zadowolony klient

Oczywiście pewne działania mogą wiązać się z poniesieniem dodatkowych kosztów. W większości przypadkach jest to jednak opłacalne działanie ze względu na skrócenie czasu realizacji zamówień i sprostanie oczekiwaniom klienta. Na końcu procesu produkcyjnego zawsze najważniejszy jest zadowolony klient, który wraca do firmy z nowymi zamówieniami.

ROBERT KAJZER

Pomaga firmom produkcyjnym podwoić produkcję i drastycznie zwiększyć zyski poprzez wdrożenie nowatorskich technik i metod planowania produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

Autor książki “Planowanie produkcji w praktyce” .

Potrzebujesz pomocy? Napisz tutaj.

 

Krótko o mnie

Twórca Systemu do Planowania Produkcji, autor książki Planowanie produkcji w praktyce i konsultant specjalizujący się w planowaniu produkcji i optymalizacji procesów biznesowych.

 

Kontakt do mnie

© 2021 Robert Kajzer